8.6. Особливості угод з експорту та імпорту послуг

У міжнародній комерційній практиці галузь купівлі-прода-жу послуг охоплює комплекс угод у сфері транспорту, зв'язку, забезпечення товарообігу, складського господарства, туризму, готельного господарства. До цієї групи належать також бан­ківські, фінансові і страхові послуги, інженерно-консульта­ційні та інформаційно-обчислювальні послуги, реклама, по­середницькі операції, оренда, послуги по вивченню ринку, контроль якості та кількості товарів.

До угод купівлі-продажу основних послуг зараховують на­самперед угоди з надання інженерно-консультаційних і ви­робничо-технічних послуг, орендні операції, угоди по експор­ту й імпорту туристських послуг, аудиторські послуги, послуги по використанню іноземної робочої сили, представницькі послуги. Інженерно-консультаційні і виробничо-технічні пос­луги продаються і купуються насамперед у разі будівництва підприємств і об'єктів техніко-економічного і науково-техніч­ного співробітництва.

Міжнародний обмін послугами стимулює поглиблення НТР безпосередньо шляхом обміну наукомісткою продукцією, а саме науково-технічних, інжинірингових, лізингових, консультацій­них, інформаційно-обчислювальних послуг. У досить широкому обсязі надання інжинірингових послуг поєднується з постачан­нями устаткування, насамперед комплектного, що є основою техніко-економічного співробітництва.

Під орендою розуміється договір про надання однією сто­роною орендодавцем іншій стороні орендарю майна у виняткове користування на встановлений термін за визначе­ну винагороду. За орендодавцем зберігається право власності за надане у користування устаткування, орендар же має право на його використання і стає власником лише в тих випадках, коли орендний договір містить умову про можливий викуп майна орендарем. Зазвичай така умова включається в догово­ри з тривалими термінами оренди.

Орендні операції, як вид виробничих послуг, одержали помітне поширення в міжнародних економічних відноси­нах, насамперед у зв'язку з розвитком НТР і значним скоро-

196

ченням термінів морального зносу промислової продукції. Оренда є методом збуту устаткування, але, крім того, вона все більше стає специфічною формою фінансування екс­порту, формою комерційного предмета. У міжнародній практиці розрізняють форми оренди залежно від її термінів: рентинг — короткострокова, хайринг — середньострокова і лізинг — довгострокова.

При укладенні орендної угоди сторони включають у кон­тракт не тільки терміни оренди, але й розмір і терміни випла­ти орендної плати, можливість технічного обслуговування, умови купівлі устаткування орендарем.

Суттєвою частиною лізингової угоди є умови використання устаткування протягом терміну оренди: орендар протягом усього періоду оренди не має права переуступати свої права й обов'язки за договором або будь-які інтереси без письмової згоди орендодавця. Проте орендодавець має право поступати­ся своїми правами за згодою або будь-якими інтересами повністю або частково третій особі без згоди орендаря, але з повідомленням його про цю поступку.

Лізингова угода містить вичерпне формулювання про суми і порядок орендних платежів. Орендар може щомісяця випла­чувати орендну плату авансом за наступний період, крім того, він виплачує суми комісійної винагороди за ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження устаткування у процентно­му відношенні від загальної орендної плати.

На орендаря, як правило, покладаються усі витрати з дос­тавки устаткування до місця використання, монтажу і пуску в експлуатацію. При цьому в контракті доцільно обумовити порядок дії сторін у разі постачання устаткування з браком, що має підтверджуватися підписанням акта. З огляду на те, що нині при використанні устаткування акцентується на безпеці виробничого процесу для людей і довкілля, в орендному дого­ворі є умова, за якою на орендаря покладається вся відпові­дальність за збиток і пошкодження, заподіяні як людям, так і майну у процесі експлуатації або збереження орендованого товару. По закінченню терміну оренди орендар має право по­вернути устаткування орендодавцю, або відновити лізингову угоду, або набути орендоване у власність, про що орендар по­відомляє заздалегідь до кінця терміну угоди.

197

Аудиторські послуги це діяльність, пов'язана з підготов­кою висновків про фінансове становище організації, фірми, про реальність її балансів, дотримання правил бухгалтерсько­го обліку.

Аудитори здійснюють на комерційній основі перевірку фі­нансово-господарської і комерційної діяльності фірм; надан­ня аудиторських послуг зазвичай поєднується з наданням кон­сультаційної допомоги з метою підвищення ефективності ро­боти, раціонального вирішення податкових, бухгалтерських, платіжно-розрахункових, кадрових, адміністративно-управ­лінських, правових та інших проблем. У контракті на надання аудиторських послуг вказується, що перевірка фінансово-гос­подарської діяльності охоплює і перевірку відповідного відоб­раження фінансових операцій у бухгалтерському обліку і звіт­ності. За результатами перевірки аудитори дають висновок про достовірність його річного балансу і рахунки прибутків і збит­ків. У процесі аудиторської перевірки організація має забезпе­чити належні умови для виконання договору, надавати всі не­обхідні документи і про всі обставини діяльності організації, що можуть мати значення для перевірки. При цьому аудитор не несе відповідальності за достовірність наданих матеріалів. Датою закінчення робіт вважається дата надання відповідного висновку за підсумками аудиторської перевірки, після чого сплачується погоджена і зазначена в договорі винагорода.

Іншу групу угод з купівлі-продажу послуг становлять угоди про надання послуг, необхідних для забезпечення просування товару від продавця до покупця. Це операції, покликані обслу­говувати товарообіг, забезпечувати виконання угоди купівлі-продажу товару.

Основою діяльності по обслуговуванню товарообігу опера­цій є послуги по перевезенню товарів, транспортно-експеди­торському обслуговуванню, страхуванню товару, банківських і розрахункових операціях, організації зовнішньоторговельної реклами, організації виставок і участі в ярмарках.

Купівля-продаж послуг по перевезенню товару оформля­ється укладенням угоди по перевезенню різними видами тран­спорту морським, річковим, залізничним, авіаційним, авто­мобільним, трубопровідним. Існують угоди з передачі елек­троенергії лініями електропередач.

198

При транспортно-експедиторському обслуговуванні існу­ють договори з таких операцій: експедиції по відправленню, прибуттю, перевезенню, збереженню і складуванню, вантаж­но-розвантажувальних робіт, виконання митних формальнос­тей, контейнерних перевезень, експертизи і здавання-прий-няття по кількості і якості товару, по стивидорних роботах (розміщенню вантажу на судні).

Транспортно-експедиторські послуги передбачають здій­снення обслуговування вантажів у порту при експортних опе­раціях на умовах СІФ і ФОБ. Порт бере на себе зобов'язання вивантажити товари, що прибули, зберігати вантаж, якщо це необхідно, завантажити товар на судно й оформити всі необ­хідні при відвантаженні документи. Подачу суден під заванта­ження забезпечує власник вантажу відповідно до базисних умов постачання. Суттєвою умовою договору по транспортно-експедиторському обслуговуванню є підтвердження поставки вантажу портом тільки за наявності ліцензії на експорт, що от­римана продавцем у встановленому порядку. Порт отримує від власника вантажу графік подачі суден, у тому числі іноземних, під завантаження із зазначенням того обсягу даних, які необ­хідні порту для обслуговування.

На завантаження кожного судна порт складає вантажний план; при виконанні усіх видів робіт порт забезпечує цілість вантажів при їх перевалюванні і збереженні. У випадку заподіяння збитку порт оплачує власнику вантажу усі витрати, пов'язані з поверненням товару і з поданням претензій покуп­цем по якості товару. Порт здійснює всі роботи з транспортно-експедиторського обслуговування за умовами отриманого від власника вантажу доручення, що має містити усі необхідні реквізити.

Заслуговують на увагу умови контракту проведення конт­рольних робіт з перевірки якості і кількості товару, що постав­ляється. Контрольні роботи можуть передбачатися контрак­том купівлі-продажу товарів як при відвантаженні, так і при вивантаженні товарів. При вивантаженні товарів контроль якості і кількості проводиться тоді, коли остаточне здавання-прийняття вантажу здійснюється в країні призначення. Кон­трольні роботи доручаються фірмам, що спеціалізуються на діяльності такого роду.

199

Умови вагового контролю, відповідно до яких контролер зобов'язаний при вивантаженні і зважуванні здійснювати нагляд за відповідністю операцій і за тим, щоб при цьому не було втрати товару. У випадку втрат або неправильного зважу­вання складається акт за участю присяжного вагаря або ней­тральної організації.

Відвантаження деяких товарів допускає здійснення якісної індивідуалізації партії шляхом добору проб, що опечатуються контролером і направляються продавцю і покупцю; одна про­ба залишається на випадок арбітражного аналізу.

Оплата послуг контрольної організації зазвичай обчислю­ється з розрахунку кількості вивантаженого товару.

Найбільше значення серед страхових операцій має транс­портне страхування вантажів, що обертаються в зовнішній торгівлі. Страхувальниками по цих договорах страхування вис­тупають або продавці, або покупці залежно від базисних умов угоди. Приймаються на страхування вантажі, а також очікува­ний прибуток і комісія, фрахт та інші витрати, пов'язані з пе­ревезенням вантажів. За договорами транспортного страхуван­ня вантажів відшкодовуються збитки, заподіяні під час переве­зення, при цьому договір може бути укладений із відповідальністю за всі ризики тощо. Вантаж вважається зас­трахованим у сумі, заявленій страхувальником, але не вище вартості, зазначеної в рахунку продавця, із винятком витрат на перевезення. Договір страхування вантажів може бути укладе­ний на певний період або на визначену кількість рейсів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑