6.7. Адміністративно-господарські санкції

та їх застосування до суб'єктів господарювання

За порушення встановлених законодавчими актами пра­вил здійснення господарської діяльності до суб'єктів госпо­дарювання можуть бути застосовані уповноваженими органа­ми державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організа­ційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господар­ських санкцій, умови та порядок їх застосування визначають­ся Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.

Органи державної влади та органи місцевого самовряду­вання відповідно до своїх повноважень та в порядку, встанов­леному законом, можуть застосовувати до суб'єктів господа­рювання такі види адміністративно-господарських санкцій:

  вилучення прибутку (доходу);

  адміністративно-господарський штраф;

  стягнення зборів (обов'язкових платежів);

  зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання;

  застосування антидемпінгових заходів;

  припинення експортно-імпортних операцій;

  застосування індивідуального режиму ліцензування;

  зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктомгосподарювання певних видів господарської діяльності;

  анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом гос­подарювання окремих видів господарської діяльності;

  обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарю­вання;

  скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта гос­подарювання;

  інші адміністративно-господарські санкції.

Безоплатне вилучення прибутку (доходу)

Прибуток (дохід), одержаний суб'єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил

ПО

здійснення господарської діяльності, а також суми прихова­ного (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, неспла-ченого за прихований об'єкт оподаткування, підлягають вилу­ченню в дохід відповідного бюджету в порядку, встановленому законом. Крім того, з суб'єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а в разі пов­торного порушення протягом року після застосування цієї санкції у трикратному розмірі вилученої суми.

Штраф як адміністративно-господарська санкція

Адміністративно-господарський штраф це грошова су­ма, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідно­го бюджету в разі порушення ним встановлених правил здій­снення господарської діяльності. Перелік порушень, за які з суб'єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють подат­кові та інші відносини, в яких допущено правопорушення. Ад­міністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адмініс­тративно-господарськими санкціями.

Стягнення зборів (обов'язкових платежів)

Уразі порушення суб'єктом господарювання встановлених правил обліку або звітності щодо сплати зборів (обов'язкових платежів) або їх несплати чи неповної сплати сума, яку нале­жить сплатити, стягується до відповідного бюджету. Крім того, з суб'єкта господарювання у визначених законом випадках може бути стягнуто штраф у розмірі до п'ятдесяти відсотків належної до сплати суми збору (обов'язкового платежу).

Зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання

У разі відмови органів управління або посадових осіб суб'єк­та господарювання у проведенні документальної перевірки чи у допуску працівників податкових органів для обстеження при­міщень, що використовуються для здійснення господарської ді­яльності, ненадання податковим та іншим органам чи їх посадо­вим особам встановленої законом звітності, розрахунків, декла­рацій чи інших документів, пов'язаних з обчисленням та

111

сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів), операції цьо­го суб'єкта за його рахунками в установах банку зупиняються. Порядок і строки зупинення операцій суб'єктів господарювання за їх рахунками визначаються нормативно-правовими актами.

Застосування антидемпінгових заходів

Уразі здійснення окремими учасниками господарських від­носин зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з одер­жанням незаконної переваги на ринку України (здійснення демпінгового імпорту, субсидованого імпорту, а також інших дій, які визначаються законом як недобросовісна конкуренція, що завдало шкоди економіці України або спричинило загрозу виникнення такої шкоди, до цих учасників відносин можуть бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні або спеціаль­ні заходи відповідно до закону. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці України та застосування до них заходів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Припинення експортно-імпортних операцій

У випадках недобросовісної конкуренції, розміщення ва­лютних цінностей з порушенням встановленого законодавс­твом порядку на рахунках та вкладах за межами України, а та­кож в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономіч­ної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб'єктів господарювання припиняються на умовах і в порядку, передбачених законом.

За порушення суб'єктами господарювання правил здій­снення зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонополь-них заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших зазначених правил, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб'єктів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування. Порядок і строки застосування індивідуального режиму ліцензування встановлюються законодавством.

Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання

Здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров'ю людей або становить підвищену небезпеку для

112

довкілля, забороняється. У разі здійснення господарської діяль­ності з порушенням екологічних вимог діяльність суб'єкта гос­подарювання може бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами в порядку, встановленому законом. До підприємств торгівлі, громадсько­го харчування і сфери послуг, що неодноразово допустили реа­лізацію недоброякісних товарів або систематично порушують встановлені законодавством правила торгівлі та надання послуг або умови зберігання і транспортування товарів, крім господар­ських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, можуть застосовуватися та­кож спеціально передбачені Законом України "Про захист прав споживачів"158 адміністративно-господарські санкції, включаю­чи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності зазначених суб'єктів у встановленому законом порядку.

Органи державної влади з питань захисту прав споживачів ма­ють право у передбачених випадках і порядку приймати обов'яз­кові рішення про припинення суб'єктом господарювання вироб­ництва продукції (виконання робіт, послуг), відвантаження і ре­алізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних актів.

Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону

У разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить законодавству чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для його ліквідації.

Адміністративно-господарські санкції можуть бути засто­совані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім пе­редбачених випадків.

Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 ¹ 1023-XII.

113

Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб'єктів господарювання юридичних осіб у разі:

  ухилення від виконання або несвоєчасного виконання рі­шень Антимонопольного комітету України чи його територі­альних відділень про припинення порушень антимонополь­но-конкурентного законодавства, відновлення первинногостану або зміну угод, що суперечать антимонопольно-конку­рентному законодавству;

  створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідаціюсуб'єктів господарювання, вступ одного або кількох суб'єк­тів господарювання в об'єднання, придбання чи набуттябудь-яким іншим способом у власність, одержання в уп­равління (користування) часток (акцій, паїв) та активів(майна) у вигляді цілісних майнових комплексів підпри­ємств чи їх структурних підрозділів, а також в оренду ціліс­них майнових комплексів підприємств чи їх структурнихпідрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету Ук­раїни чи його органів у випадках, якщо законом передбаче­но необхідність одержання такої згоди;

  неподання чи несвоєчасне подання передбаченої закономінформації, або подання завідомо недостовірної інформаціїАнтимонопольному комітету України, його територіаль­ним відділенням.

Вчинення дій, визначених Господарським кодексом Украї­ни як недобросовісна конкуренція, юридичними особами, що не є суб'єктами господарювання, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України або його терито­ріальними відділеннями штрафу в розмірі, передбаченому за­коном.

Відшкодування збитків

Збитки, заподіяні зловживанням монопольним станови­щем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримінаці­єю суб'єктів господарювання органами державної влади, орга­нами місцевого самоврядування, а також збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених Господарським кодексом України як недобросовісна конкуренція, підлягають відшко-

114

дуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, встанов­леному законом.

Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей

У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господа­рювання Антимонопольний комітет України, його територі­альні відділення мають право прийняти рішення про спросту­вання за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, що визна­чені законодавством або цим рішенням.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑