6.5. Порядок застосування штрафних санкцій

Якщо за невиконання або неналежне виконання зо­бов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодо­вуються в частині, не покритій цими санкціями. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:

  допускається стягнення тільки штрафних санкцій;

  збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафнісанкції;

  за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, абоштрафні санкції.

Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських від­носин, права чи законні інтереси якого порушено, а у ви­падках, передбачених законом, уповноважений орган, на­ділений господарською компетенцією. Відсотки за неправо­мірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або дого­вором не встановлено для нарахування відсотків інший строк. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити відсотки за час прострочення кредитора. Нараху­вання штрафних санкцій за прострочення виконання зо­бов'язання, якщо інше не встановлено законом або догово-

107

ром, припиняється через шість місяців від дня, коли зо­бов'язання мало бути виконано. У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарських зо­бов'язань стягуються судом у дохід держави.

Зменшення розміру штрафних санкцій передбачено у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі по­рівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити роз­мір санкцій. При цьому необхідно взяти до уваги: ступінь ви­конання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, а й інші інтере­си сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зо­бов'язання не завдало збитків іншим учасникам господар­ських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.

Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, вико­нати зобов'язання в натурі, передбачені ст. 234 Господарсько­го кодексу України. Сплата штрафних санкцій за невиконан­ня або неналежне виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених законом.

6.6. Оперативно-господарські санкції

За порушення господарських зобов'язань до суб'єктів гос­подарювання та інших учасників господарських відносин мо­жуть застосовуватися оперативно-господарські санкції за­ходи оперативного впливу на правопорушника з метою при­пинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зо­бов'язання в односторонньому порядку. До суб'єкта, який по­рушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.

Господарське законодавство передбачає можливість перед­бачати сторонами у господарських договорах використання таких видів оперативно-господарських санкцій:

108

1)    одностороння відмова від виконання свого зобов'язанняуправненою стороною, із звільненням її від відповідальності заце у разі порушення зобов'язання другою стороною;

відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано нена­лежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

2)     відмова управненої сторони зобов'язання від прийняттяподальшого виконання зобов'язання, порушеного другоюстороною, або повернення в односторонньому порядку вико­наного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунка бор­жника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякіс­ну продукцію, тощо);

3)     встановлення в односторонньому порядку на майбутнєдодаткових гарантій належного виконання зобов'язань сторо­ною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати про­дукції (робіт, послуг), переведення платника на попереднюоплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевіркиїх якості тощо;

4)  відмова від встановлення на майбутнє господарських від­носин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Але цей перелік оперативно-господарських санкцій не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також ін­ші оперативно-господарські санкції.

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання дру­гою стороною. Оперативно-господарські санкції застосову­ються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасу-довому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання. Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. Уразі незгоди із застосуванням оперативно-госпо­дарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑