розділ 5НЕТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Загальні положення

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності це регулювання адміністративного характеру, не пов'язане із застосуванням митних тарифів.

Нині існує не менш як 50 методів нетарифних торгових об­межень120, що їх застосовують промислово розвинені країни. Серед них виокремлюють такі:

—    що впливають на ціну експортованого (імпортованого)товару;

—     що не впливають на ціну експортованого  (імпор­тованого) товару.

У доповнення до тарифних засобів державного регулюван­ня міжнародної торгівлі уряди активно використовують і нета-рифні засоби: кількісні, приховані, фінансові.

Більшість з них, на відміну від митних тарифів, слабко піддається кількісній оцінці і тому погано відбиті у статис­тиці. Саме ця характеристика нетарифних методів дає мож­ливість урядам використовувати окремі з них або будь-яку їх комбінацію для досягнення своїх цілей у сфері торгової по­літики.

Часто перед урядом постає альтернатива: тарифний або не-тарифний інструмент торговельної політики використати в конкретній ситуації. Наразі перевага віддається нетарифним засобам, оскільки політично вони вважаються більш прийнят­ними, тому що, на відміну від тарифів, вони не є додатковим податковим бар'єром. Крім того, нетарифні міри зручніші в до-

Холопов А. Внешнеторговая политика: нетарифные методы регулирования между­народной торговли // Мировая экономика и международные отношения. — 1997. - ¹ 12. - С. 72.

74

сягненні певного результату. Наприклад, куди простіше обме­жити імпорт сталі до певного обсягу шляхом уведення кількіс­ного обмеження імпорту в розмірі цього обсягу, ніж вирахувати ту ставку імпортного тарифу, яка дозволить знизити імпорт до бажаної величини. Нарешті, нетарифні обмеження майже не регулювалися міжнародними угодами, і, використовуючи їх у своїй торговій політиці, уряди почувають себе вільніше, ніж при введені тарифних обмежень, що регулюються СОТ.

Нерідко використання нетарифних засобів, особливо ін­тенсивних кількісних, поряд навіть з відносно ліберальним митним режимом призводить до більш обмежувального ха­рактеру державної торгової політики загалом.

Можна вирізнити такі групи нетарифних методів регу­лювання зовнішньоекономічної діяльності:

1. Кількісні обмеження.

2.     Приховані методи.

3.     Фінансові методи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑