11.7. Облік інших поточних зобов’язань.

Інші поточні зобов'язання - суми зобов'язань, які не можуть бути вклю­ченими до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання".

Облік таких зобов'язань ведеться на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Рахунок 68 "Розрахунки за різними операціями" має такі субрахунки:

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

682 "Внутрішні розрахунки"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконан­ня робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

Зобов'язання, обумовлені авансовою оплатою покупцем товарів чи послуг, виникає внаслідок угоди, за якою продавець зобов'язується надати товари чи послуги за визначеними цінами, асортиментом, кількістю і якістю. Умовами договору може передбачатися, що продавець, отримавши певну суму, зобо­в'язується поставити Товари за цінами, що склалися на момент погашення заборгованості. Отже, з плином часу оцінка товарів і послуг може змінитися, але незмінним лишиться обумовлена кількість та якість товару.

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік усіх видів по­точних розрахунків з дочірніми підприємствами.

На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господар­ствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.

На субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеть­ся облік нарахованих відсотків за:

• використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

• використання майна, отриманого в користування (орендні операції тощо);

• іншими операціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме: з різними організаціями за опера­ціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закла­дами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

5. Облік доходів майбутніх періодів

Згідно з принципами нарахування і відповідності доходів і витрат для визна­чення фінансового результату необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в мо­мент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Водночас у господарській діяльності підприємств бувають випадки, коли підприємство одержує доходи у вигляді одержаних авансових платежів за на­дання товарів або послуг у майбутньому.

Платежі, одержані підприємством наперед, до виконання договірних умов, не відповідають жодному з критеріїв визнання доходу, наведених у пункті 8 П(С)БО 15 "Дохід". А саме:

• покупцеві ще не передані ризики і винагороди, пов'язані з правом влас­ності на продукцію, товар чи інший актив;

• підприємство продовжує здійснювати подальше управління та контроль за реалізованою продукцією, товарами чи іншими активами;

• сума доходу не може бути достовірно визначена;

• немає впевненості, що в результаті операції відбудеться збільшення еконо­мічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані із цією операцією, не мо­жуть бути достовірно визначені.

Отже, отримані підприємством у поточному звітному періоді аванси, є відстроченими доходами, вони формують фінансовий результат майбутнього звітного періоду. Для визначення ж фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.Отримані наперед платежі зумовлюють виникнення у підприємства реальної заборгованості, отже, і необхідність відображати її в бухгалтерському обліку у складі зобов'язань.

Для обліку авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також попередньої оплати покупцями і замовниками ра­хунків постачальника за продукцію і виконані роботи в Плані рахунків передба­чено субрахунок 681 "Розрахунки за авансами одержаними".

Доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні пере­везення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку, плата за на­вчання, внесена авансом, тощо розглядаються як доходи майбутніх пері­одів.

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протя­гом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Для узагальнення інформації щодо одержаних у звітному періоді платежів, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів".

Нараховані доходи майбутніх періодів відображаються за кредитом рахунка 69 з дебетом рахунків: 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 48 "Цільове фінан­сування і цільові надходження".

За дебетом рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається їх спи­сання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду з кредитом рахунків: ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 70 "До­ходи від реалізації", 74 "Інші доходи".Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑