6.9. Облік орендованих основних засобів.

Оренда являє собою засноване на договорі термінове платне володіння і користування майном, необхідним орендарю для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Майно, яке передають в оренду, відображають на день передачі у передаточному бухгалтерському звіті й балансі відповідно до форм річного звіту підприємства.

Річна орендна плата не може перевищувати 5 % вартості орендованого майна для об’єктів оренди.

Орендна плата – це платіж, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності. Зараховується орендна плата на спеціальні рахунки і використовується для фінансування капітальних вкладень.

Лізинг (оренда) існує оперативний і фінансовий.

Оперативний лізинг (оренда) – це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, який не перевищує термін їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їхньому власникові по закінчені строку дії лізингової угоди.

Передані в оперативний лізинг основні засоби обліковуються на балансі орендодавця з виділенням у регістрах аналітичного обліку у відокремлену групу з позначкою, що ці інвентарні об’єкти основних засобів передані в оперативну оренду.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби зараховуються на позабалансовий рахунок № 01 “Орендовані необоротні активи” за балансовою і первісною вартістю орендодавця, що зазначається у договорі оперативної оренди.

Належну за договором оперативної оренди до сплати суму орендної плати орендар щомісячно відображає записами:

А) при використанні об’єктів для виробничих потреб:

Дт 23,91,92,93,94 Кт 68

Б) при використанні об’єктів для невиробничих потреб:

Дт 23 Кт 68

В) при використанні об’єктів для будівництва, що здійснюється господарським способом:

Дт 15 Кт 68

Фінансовий лізинг (оренда) - це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем на замовлення орендаря основних засобів з подальшим їх передаванням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні засоби орендареві.

Орендар за користування об’єктом лізингу вносить періодичні лізингові платежі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑