6.10. Нематеріальні активи, їх облік.

Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам.

До нематеріальних активів належать:

ã Об’єкти права інтелектуальної власності:

1. Право власності на винахід – патент.

2. Право власності на промисловий зразок – патент.

3. Право власності на корисну модель – патент.

4. Право власності на сорт рослин – патент.

5. Право власності на товари і послуги – свідоцтво.

6. Право власності на програми для ЕОМ.

7. Право власності на науково-технічну інформацію.

8. Право власності на фірмову назву.

9. Право власності на базу даних.

ã Об’єкти права користування природними ресурсами:

1. Право на користування надрами землі, а також розробка корисних копалин.

2. Право на користування земельною ділянкою, а також право оренди земельної ділянки.

3. Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище.

4. Право на користування водними, біологічними та іншими ресурсами, які впливають на рівень екологічної безпеки підприємств, населених пунктів.

ã Об’єкти права користування економічними, організаційними та іншими вигодами, таких як право на використання економічних та інших привілеїв, монопольні позиції на ринку виробництва товарів і надання послуг, гудвіл.

Гудвіл (ділова репутація) – це комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції, нові технології тощо.

Облік нематеріальних активів ведеться на рахунку № 12 “Нематеріальні активи” з відповідними субрахунками:

№ 121 “Права користування природними ресурсами”

№ 122 “Права користування майном”

№ 123 “права на знаки для товарів і послуг”

№ 124 “Права на об’єкти промислової власності”

№ 125 “Авторські та суміжні з ними права”

№ 126 “Гудвіл”

№ 127 “Інші нематеріальні активи”

На дебеті рахунка № 12 відображається собівартість нематеріальних активів, що надійшли у звітному періоді, а на кредиті – собівартість нематеріальних активів, що вибули у звітному періоді. Дебетове (і тільки) сальдо означає суму на звітну дату собівартості нематеріальних активів, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку нематеріальних активів:

1. Внесені засновниками до Статутного капіталу нематеріальні активи:

Дт 12 Кт 46

2. Придбані нематеріальні активи:

Дт 154 Кт 631

3. Відображена сума ПДВ:

Дт 641 Кт 631

4. Зарахований придбаний об’єкт до складу нематеріальних активів:

Дт 12 Кт 154

5. Відображена дооцінка нематеріальних активів:

Дт 12 Кт 423

6. Відображена величина зносу до оціненого нематеріального активу:

Дт 423 Кт 133

7. Нахована амортизація гудвілу:

Дт 92 Кт 133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑