11.6 Облік зобов’язань за розрахунками з оплати праці і страхування.

Сума заробітної плати, що підлягає до виплати кожному працівнику, визначається у розрахунковій або у розрахунково-платіжній відомості, де заз­начаються:

• сума нарахованої заробітної плати;

• надбавки та доплати;

• нарахування відпусткових та за листком тимчасової непрацездатності;

• утримання із заробітної плати.

Документи, пов'язані з обліком особового складу працівників та їх оплатою праці, зберігаються в архіві 75 років.

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також про неодер-жану персоналом у встановлений термін суму заборгованості з оплати праці (розрахунки з депонентами) ведеться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", який має субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами".

За кредитом рахунка 66 відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога з тим­часової непрацездатності, інші нарахування, за дебетом - виплата заробіт­ної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, пла­тежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, про­дукції та товарів у рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений арок суми з оп­лати праці відображаються за дебетом субрахунка 661 "Розрахунки за заробі­тною платою" та кредитом субрахунка 662 "Розрахунки з депонентами".

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівни­ком, видами виплат та утримань.

Облік розрахунків за зборами на:

• обов'язкове державне пенсійне страхування;

• обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похован­ням;

• обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви­робництві і професійного захворювання;

• обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

• індивідуальне страхування персоналу підприємства;

• страхування майна та за іншими розрахунками за страхуванням ведеться на рахунку 65 "Розрахун­ки за страхуванням". Порядок справляння та використання зазначених зборів регулюється чинним законодавством України.

За кредитом рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються на­раховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страху­вання кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна".

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розра­хунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенс­ійне страхування.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" облік розрахунків за соціальним страхуванням доцільно вести у розрізі аналітичних рахунків:

• з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності за збором на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасо­вою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

• з Фондом соціального страхування від нещасних випадків за збором на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви­робництві і професійного захворювання.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за збором на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню пер­соналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договора­ми та з обов'язкового страхування, що встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків 4а страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по стра­хувальниках та окремих договорах страхування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑