11.3. Облік довгострокових зобов’язань.

Кредит - це надання банком грошових коштів юридичним та фізичним особам у тимчасове користування на визначених умовах.

Банківський кредит надається суб'єктам кредитування всіх форм власності на комерційній договірній основі за умови дотримання принципів:

• забезпеченості;

• повернення;

• строковості;

• платності;

• цільового використання.

Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої належності, статусу і форми власності за умови наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення позики та сплати відсотків (комісійних) за користування кредитом.

Кредити видаються суб'єктам господарської діяльності у безготівковій формі шляхом:

1) сплати платіжних документів з позичкового рахунка як у національній, так і в іноземній валюті;

2) перерахування на поточний рахунок позичальника а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції.

Забороняється надання кредитів на:

• покриття збитків господарської діяльності позичальника;

• формування та збільшення статутного капіталу комерційних банків та інших господарських товариств;           

• придбання цінних паперів будь-яких підприємств.

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використан­ня коштів, проведення кредитних операцій, установлення рівня відсоткових ставок та комісійних винагород.

Форми та види кредитів визначені Положенням Національного банку Украї­ни "Про кредитування", відповідно до якого кредити, що видаються банками, за строками користування поділяються на:

А) короткострокові - до 1 року;

Б) середньострокові - до 3 років;

В) довгострокові - понад 3 роки.

Для отримання кредиту позичальник звертається до банку з листом, клопо­танням чи заявою. У зазначених документах вказується необхідна сума креди­ту, його мета, строки погашення та форми забезпечення. Якщо рахунки пози­чальника відкриті в іншому банку, то він надає в банк установчі документи із зазначенням юридичної адреси, картку із зразками підписів, завірену банком довідку про залишки коштів на рахунках і наявність заборгованості за позич­ками.

Позичальник, що отримує одноразовий кредит на придбання товарів чи на оплату товарно-матеріальних цінностей за контрактами чи угодами, надає в банк копії цих контрактів і угод та інші документи, що стосуються операцій, надходженнями від яких передбачається погашення кредиту.

Позичальник, що звертається в банк за отриманням кредиту на споруджен­ня об'єктів для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, ви­робництва товарів народного споживання тощо, надає в банк проект будівниц­тва чи реконструкції підприємства, що відповідає встановленим законодав­ством санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим нормам, а також висновки експертів щодо проектно-кошторисної документації, які підтверджують дотри­мання встановлених норм, та інші документи (контракт з будівельним підприє­мством, техніко-економічне обґрунтування, графіки виконання робіт), які не­обхідні для кредитування.

Позичальник, що отримує кредит на витрати, які не перекриваються над­ходженнями протягом календарного року, надають прогнозні розрахунки не­обхідності в короткостроковому кредиті на рік з поквартальною розбивкою.

Комерційний банк вивчає і аналізує діяльність потенційного позичальника, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає рішення про надання або відмову у наданні кредиту.

Фінансовий стан позичальника оцінюється за показниками ліквідності, фінан­сової сталості, складу і динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості, рентабельності, грошових надходжень. На підставі визначених коефіцієнтів: терміну функціонування підприємства, його ділової активності, попиту на ви­роблену продукцію, наявності державних замовлень і кредитної історії розра­ховується загальна фінансова вага позичальника, за якою його відносять до певного класу для прийняття рішення про надання кредиту і розмір відсоткової ставки.

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залуче­ними позиковими коштами, що не є поточними зобов'язаннями, ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики".

За кредитом рахунка 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одер­жаних довгострокових позик, а також переведення до їх складу короткостроко­вих (відстрочених) позик, за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгова­ності щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків). Нижче наведені бухгалтерські записи з обліку довгострокових кредитів:

1. Отримана на поточний рахунок довгострокова позика банку в на­ціональній валюті:

Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

2. Отримана на поточний рахунок довгострокова позика банку в іно­земній валюті:

Дебет 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

Кредит 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

3. Нараховані відсотки за отриманий кредит:

Дебет 951 "Відсотки за кредит"

Кредит 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

4. У кінці звітного періоду списані нараховані відсотки за отриманий кредит:

Дебет 792 "Результат фінансових операцій" Кредит 951 "Відсотки за кредит"

5. Погашення заборгованості перед банком за:

А) нарахованими відсотками:

Дебет 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

 Кредит 31 "Рахунки в банках"

Б) довгостроковими позиками:

Дебет 50 "Довгострокові позики" Кредит 31 "Рахунки в банках"

6. Переведення частини довгострокової заборгованості у поточну:

Дебет 50 "Довгострокові позики"

Кредит 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

7. Погашення поточної частини довгострокової заборгованості:

Дебет 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Кредит 31 "Рахунки в банках"

 

. Облік поточних зобов’язань.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑