9.2. Групування та облік витрат на виробництво за економічними елементами.

Відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції витрати, які включаються до собівартості продукції групуються за такими економічними елементами:

Матеріальні витрати.

Витрати на оплату праці.

Відрахування на соціальні заходи.

Амортизація.

Інші операційні витрати.

Інші затрати.

Матеріальні витрати.
Затрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції:

Затрати на підготовчі роботи у видобувних галузях: до розвідування родовищ, очищення території в зоні відкритих гірничих робіт, майданчиків для зберігання родючих шарів ґрунту, які використовуються для наступної рекультивації земель, обладнання тимчасових під’їзних доріг для вивезення видобутої сировини, розкривні роботи та інші види робіт відшкодування у межах нормативу затрат сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь для розширення видобування мінеральної сировини;

Підвищені затрати на виробництво нових видів продукції у період їх освоєння, а також затрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного чи масового виробництва;

Затрати на освоєння нових виробництв, цехів і агрегатів, перевірка готовності нових підприємств, виробництв, цехів та агрегатів до введення в експлуатацію шляхом комплексного випробування (під навантаженням) всіх машин та механізмів передбаченої проектом, і налагоджуванням обладнання;

Затрати на винахідництво та раціоналізацію, включаючи затрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей та взірців за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями, що пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також виплати авторських винагород, якщо вони не є роялті. Затрати початку її виробництва., передбачені цим пунктом, відносяться на собівартість освоєної продукції.

Затрати, пов'язані з використанням природної сировини у частині відрахувань для покриття затрат на геологорозвідку та геологічні пошуки корисних копалин, затрат на рекультивацію земель, плати за деревину, продану на пні, і за воду, яка збирається з водогосподарських систем, у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди та скидання отруйних речовин в навколишнє середовище, розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу у межах лімітів.

Затрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних характеристик, які здійснюються в ході виробничого процесу.

Затрати на обслуговування виробничого процесу:

Придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристосувань та інших засобів та предметів праці;

Проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних виробничих фондів, в т.ч. Взятих у тим часове користування за узгодженням оперативної оренди (лізингу), за виключенням їх реконструкції та модернізації;

Контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг);

Забезпечення правил техніки безпеки праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних і спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому законодавством порядку;

Забезпечення робітників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством.

Поточні затрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів та ін.), витрати на поховання екологічно небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій по прийому, зберіганню та знищенню екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних витрат на зберігання природи.

Затрати, пов'язані з управлінням виробництвом:

Матеріально-технічне забезпечення апарату управління підприємства та його структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування, що пов'язане з управлінням виробництвом;

Службові відрядження в межах норм, передбачених законодавством;

Оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних з забезпеченням виробництва, зберіганням та реалізацією продукції, включаючи послуги по змінах структури управління приватизованим підприємством, а також передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок;

Оплата робіт по сертифікації продукції;

Оплата послуг інших підприємств по управлінню виробництвом, зберіганню та реалізації продукції (робіт, послуг), якщо штатним розкладом підприємства не передбачені відповідні функціональні служби;

Оплата використання та обслуговування технічних засобів управління, обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації;

Оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності підприємства;

Сплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного управління, передбаченого законодавством.

Не відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) і здійснюються за рахунок прибутку, що лишається в розпорядженні підприємства, відрахування на утримання органів управління об'єднань підприємств.

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період призначений рахунок № 80 “Матеріальні витрати”, на дебеті якого відображаються суми визнаних матеріальних витрат, а на кредиті – списання на рахунок № 23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції.

 Витрати на оплату праці

Витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, облічені згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат.

Виплати, передбачені законодавством про працю, за не відпрацьований на виробництві (не явочний) час: оплата щорічних відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати в частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; оплата праці робітників молодше 18 років при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплата перерв працюючим матерям для годування дитини, оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів, виконанням державних обов'язків, винагород за передбачену законодавством вислугу років, інші виплати.

Якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до витрат виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на створення такого резерву.

Затрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів:

Виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи під час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;

Оплата праці кваліфікованих працівників, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації працівників;

Витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та студентів вищих учбових закладів;

Витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією у розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) працівника першого розряду і витратами цих учбових закладів на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням;

Оплата відпусток із зберіганням повністю або частково заробітної плати, що надається згідно з діючим законодавством особам, які успішно навчаються у вечірніх та заочних вищих учбових закладах, у заочній аспірантурі, у вечірніх (позмінних) і заочних загальноосвітніх школах та вечірніх (позмінних) професійно-технічних училищах, оплата їх проїзду до місця навчання та назад, що передбачено законодавством.

Оплата громадянам виконання робіт ( послуг) згідно з договорами громадсько-правового характеру.

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок № 81 “Витрати на оплату праці”, на дебеті якого відображається сума визнаних витрат на оплату праці, а на кредиті – списання цих витрат на виробництво продукції, на рахунки класу 9.

 Відрахування на соціальні заходи

Відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (у Державний пенсійний фонд України), а також відрахування на допоміжне пенсійне страхування (32%).

Відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення (1,9%).

Відрахування до Фонду соціального страхування (2,9%).

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове пенсійне страхування і до Фонду сприяння зайнятості населення здійснюються за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці.

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування і обов'язкове пенсійне страхування не нараховуються на доходи громадян від володіння корпоративними правами (одержаними дивідендами).

Відрахування на допоміжне пенсійне страхування здійснюється згідно з порядком, визначеним законодавством.

На дебеті рахунка 82 “Відрахування на соціальні заходи” відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, на кредиті – списання на рахунок 23, на рахунки класу 9.

 Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

Затрати на повне відновлення основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також знаходяться у користуванні підприємства на умовах оренди (лізингу), облічені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.

Рішення про прискорену амортизацію активної частини основних виробничих фондів (але не більше, ніж удвічі порівняно з установленими законодавством нормами) приймається підприємством самостійно, якщо таке рішення не є причиною підвищення рівня цін і тарифів на продукцію, що випускається (роботи, послуги). Не допускається прийняття рішення про прискорену амортизацію орендованих основних фондів без погодження орендодавця.

Амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основні фонди (крім тих, що належать до державної форми власності) нараховуються орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в оренду або інших основних фондів, що йому належать. При цьому на собівартість продукції (робіт, послуг) орендодавця відноситься сума сплачених процентів (винагороди), а також сума нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду основні фонди.

Амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні фонди, а також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать до державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються ним включно на повне відновлення орендованої частки основних фондів. При цьому на собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума сплачених процентів (винагороди) за користування орендованими основними фондами.

Затрати, понесені орендарем на капітальний ремонт орендованих будівель (приміщень) не житлового призначення, підлягають амортизації щомісячно рівними частками протягом терміну дії договору оренди.

До затрат, пов'язаних із зносом нематеріальних активів, відносяться суми амортизаційних відрахувань, що нараховуються щомісяця за нормами, розрахованими виходячи з їх первісної вартості і терміну корисного використання, але не більше 10 років безперервної експлуатації або терміну діяльності підприємства.

Не нараховуються амортизаційні відрахування на нематеріальні активи: “ноу-хау”, гудвіл, товарні знаки та ін., вартість яких не зменшується в процесі їх використання.

Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів призначено рахунок № 83 “Амортизація”, на дебеті якого відображається сума амортизаційних відрахувань, а на кредиті – списання на рахунок 23, рахунки класу 9.

 Інші витрати

Витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищі учбові заклади, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачувані відпустки, що надається їм перед початком роботи.

Витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад в напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи допоміжні витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючим тарифом на відповідний вид транспорту, або віднесену за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства); витрати на перевезення працівників-інвалідів 1-ї і 2-ї груп до місця роботи і назад незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування.

Допоміжні витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад, і від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також витрати на експлуатацію і утримання вахтового селища, які не компенсуються платою працівників за користування житлом та комунальними послугами.

Платежі від обов'язкового страхування майна підприємства та громадської відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпечністю для життя і здоров'я, передбачених законодавством.

Витрати на оплату процентів за фінансові кредити, одержані для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності незалежно від терміну кредитування, а також для оплати процентів за товарні і комерційні кредити; витрати, пов'язані з оплатою процентів за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг), у порядку, передбаченому пунктом 5.9. Цієї статті.

Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, одержання гарантій, вексельного аваля, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфні та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом.

Витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів.

Витрати на гарантійний ремонт та обслуговування виготовленої продукції, якщо не передбачено умовами реалізації продукції, але не більше двох відсотків вартості цієї продукції.

Витрати на реалізацію продукції:

На відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхових витрат постачальника, які включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

На оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійні винагороди), вартість яких входить до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

На оплату експортного (вивізного) мита та митних зборів;

На рекламу і перепродажну підготовку товарів;

На відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, на безкоштовно передані зразки і моделі, на представницькі витрати (організацію прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу) в розмірі до двох відсотків від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний рік.

Затрати на утримання приміщень, що надаються безкоштовно підприємством громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, котрі перебувають з підприємством у трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водопостачання, енергопостачання, а також на паливо для приготування їжі.

Нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників. Що перераховуються у фонди творчих союзів України відповідно до законодавства.

Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, включаючи відрахування до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних дорог, в Державний інноваційний фонд, позабюджетні фонди, фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів по освоєнню нових технологій та виробництва нових видів продукції, в Державний фонд сприяння конверсії, за винятком податків, передбачених у підпункті 3.1.2. Закону України про оподаткування прибутку підприємств.

Затрати внаслідок неминучого технічного браку, затрати на операції із скляною тарою, нестачі матеріальних цінностей на виробництві і на складах в межах норм природного убутку, виплати на відшкодування збитку. Заподіяного працівнику ушкодженням здоров'я, пов'язаних з виконанням ним трудових обов'язків, виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку.

Оплата рентних платежів за використання земельних ресурсів.

Затрати на обнародування річного звіту.

Нараховані проценти по членських внесках та інших рахунках членів кредитного союзу, витрати на придбання бланків звітності, виготовлення членських книжок та іншої друкованої продукції для забезпечення діяльності кредитних союзів; витрати на проведення експертизи кредитних ризиків, оцінки вартості майнових цінностей і немайнових прав, прийнятих у заклад.

Витрати на виплату винагород інвестиційному управляючому, оплату послуг депозитарій, витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам підприємств (оплата сповіщень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку).

На дебеті рахунка 84 “Інші операційні витрати” відображається сума визнаних витрат, а на кредиті – списання на рахунок 23, на рахунки класу 9.

Наведемо основні бухгалтерські проводки з обліку витрат на виробництво за економічними елементами.

Таблиця 1. Облік витрат на виробництво за економічними елементами.

№п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Відображуються витрати матеріальних цінностей

80

20

2

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства

81

661

3

Здійснюються нарахування на заробітну плату

82

65

4

Нарахована амортизація основних засобів

83

131

5

Відображується вартість послуг сторонніх організацій

84

631

6

Податки, збори, обов’язкові платежі

84

641

 

7

 

Списання рахунків класу 8

 

23,91,92

93,94

80,81,

82,83,

84

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑