1.2. Завдання бухгалтерського обліку

Господарська діяльність кожного виробничо комерційного підприємства базується на найбільш раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів, а також робочого часу у процесі виробництва.

Головне завдання кожного підприємства – випуск продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням бухгалтерського обліку є: виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, їх реалізації, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукції чи придбання товарів, аналіз і контроль за собівартістю виготовленої продукції та її зниженням, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Виходячи з цього, завданнями бухгалтерського обліку є:

Додержання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1-6;

Облік, аналіз і контроль за необоротними активами;

Облік, аналіз і повсякденний контроль за виконанням завдань виробництва в розрізі кількості, якості та асортименту продукції згідно з вимогами замовників;

Облік, аналіз і контроль за оборотними активами, за правильними і економними витратами ресурсів;

Облік, аналіз і контроль за власним капіталом, за забезпеченням наступних витрат і платежів;

Облік, аналіз і визначення витрат за елементами та витрат діяльності підприємства;

Облік, аналіз і контроль за мірою праці та її оплати;

Своєчасне документальне оформлення випущеної з виробництва продукції;

Облік, аналіз і контроль за довгостроковими зобов’язаннями;

Облік, аналіз і контроль за поточними зобов’язаннями;

Облік, аналіз і контроль за коштами, розрахунками та іншими активами;

Облік, аналіз і контроль за формуванням доходів і результатів діяльності підприємства;

Контроль за станом рентабельності виробництва продукції і рентабельності підприємства;

Виявлення резервів подальшого збільшення ефективності виробництва;

Забезпечення наявної первинної документації щодо кожної господарської опреації та своєчасної обробки первинних документів, яка б давала змогу в будь-який момент визначити кількість, терміни надходження й витрат сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних цінностей, випуск і реалізацію готової продукції, відповідність фактичних даних бухгалтерського обліку завданням;

Забезпечення повного відображення всіх витрат підприємства за їхніми складовими частинами, а також всіх доходів підприємства і повсякденне співставлення витрат з доходами, виявлення результатів кожного господарського процесу і загальних фінансових результатів діяльності підприємства;

Побудова обліку на кожному підприємстві відповідно до особливостей його технології та організації виробництва, особливостей його організаційної структури;

Ведення обліку кожного виду господарських коштів, закріплених за матеріально-відповідадьними особами.

Бухгалтерський облік у промисловості, як і в інших галузях народного господарства, є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності.

Дані поточного бухгалтерського обліку (облікові документи, записи) потрібні насамперед працівникам самих підприємств у їхній повсякденній роботі; також вони є основою для складання фінансової звітності підприємств.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑