ТЕМА 6. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ (рах. 10, 12,13).

 6.1. Основні засоби підприємства, їх класифікація.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання становить більше одного року.

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно-відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Основні засоби в Україні можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за використанням, за ознакою належності.

За функціональним призначенням розрізняють:

Þ виробничі – основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню, що діють у сфері матеріального виробництва;

Þ невиробничі – основні засоби, що не беруть безпосередньої участі у процесі виробництва і призначені для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб, які використовуються у невиробничій сфері.

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспорту, зв’язку тощо.

За використанням основні засоби поділяються на:

Þ діючі - всі основні засоби, що використовуються у господарстві;

Þ недіючі – ті, що не використовуються у даний період у зв’язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів;

Þ запасні – різне устаткування, що знаходиться в резерві й призначене для зміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються.

За ознакою належності основні засоби поділяються на:

Þ власні – засоби можуть складатися із Статутного капіталу (пайового, акціонерного) капіталу, додаткового капіталу з відповідальних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, цільового фінансування і цільових надходжень;

Þ орендовані – показуються у балансі орендодавця, тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих самих засобів.

Класифікація основних засобів поділяється на такі групи:

Група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини;

Група 2 – автомобільний транспорт і вузли до нього, меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи ЕОМ, інформаційні системи, телефони, мікрофони, рації та інше офісне обладнання;

Група 3 – виробниче устаткування, інші основні засоби, які не увійшли до груп 1 і 2, сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу й продуктивну худобу й багаторічні насадження.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑