5.4.Порядок ведення бухгалтерського обліку.

Підприємство веде бухгалтерський облік майна та результатів свої роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

При веденні бухгалтерського обліку підприємство повинно забезпечити:

Незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення господарських операцій та оцінки майна відповідно до правил, передбачених Положенням про ведення бухгалтерського обліку. Зміна методології обліку на наступний рік має бути зазначена у річній бухгалтерській звітності;

Повноту відображення обліку за звітний період усіх господарських операцій, проведеного у зазначений час, та результатів інвентаризацій майна і зобов’язань;

Правильність віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів. Доходи і витрати визначаються і звітному періоді, до якого вони віднесені незалежно від часу надходження доходів та оплати витрат, якщо інше не встановлено цим Положенням;

Розмежування в обліку поточних витрат на виробництво (витрат обігу) та капітальних вкладень;

Тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-ше число кожного місяця.

Органи й посадові особи, які мають доступ до документів і даних бухгалтерського обліку та звітності, підприємства несуть відповідальність за розголошення даних, що становлять комерційну таємницю, відповідно до чинного законодавства України. В організації та веденні бухгалтерського обліку важливе місце відводиться документуванню господарських операцій і відображенню їх у всіх бухгалтерських регістрах; оцінці майна і господарських операцій, проведенні інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑