5.3.Організація бухгалтерського фінансового обліку як інформаційної системи та управлінського обліку

Бухгалтерський фінансовий облік – це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан і відповідність вимогам законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку; це комплексний синтетичний облік всіх засобів і коштів та всієї економічної діяльності підприємства. До нього входять аналітичний облік розрахунків з постачальниками, покупцями, а також аналітичний облік фінансових операцій (облік акцій, дивідендів, облігацій, векселів).

Об’єктами бухгалтерського фінансового обліку є ті ж об’єкти, що і в бухгалтерському обліку.

Організація бухгалтерського фінансового обліку має забезпечити:

- повне й безперервне забезпечення всіх господарських операцій, що були здійснені на підприємстві протягом звітного року;

         - складання встановленої органами державного управління бухгалтерської фінансової звітності;

         Бухгалтерський фінансовий облік і звітність регулюються державою, стандартами різних рівнів. Інформація бухгалтерського фінансового обліку використовується внутрішніми та зовнішніми споживачами.

Внутрішньогосподарський облік – це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством, установою, організацією.

Управлінський облік ведеться підприємствами, фірмами для забезпечення внутрішніх інформаційних потреб керівництва даного підприємства, фірми. Головним при цьому є своєчасне одержання докладної, достовірної інформації про доходи і витрати як на підприємстві в цілому, так і на його окремих ланках. В рамках управлінського обліку виробничих підприємств здійснюються детальний облік затрат і калькулювання собі вартості вироблюваної ними продукції.

Важливу частину управлінського обліку становить вирішення таких завдань:

Визначення очікуваного прибутку від того чи іншого економічного заходу (купівлі та продажу майна, короткострокової чи довгострокової інвестиції, кредитів);

 Складання прогнозу про рентабельність випуску нових видів продукції на основі результатів дослідження ринку збуду;

 Складання прогнозу про фінансовий стан підприємства, фірми на перспективу, фінансової оцінки альтернативних варіантів її розвитку ін.

 В управлінському обліку широко використовується методи фінансової математики, спеціальні статистичні методи математичного прогнозування. Більш складні розрахунки здійснюються на ЕОМ.

 Підприємство самостійно обирають форму організації управлінського обліку виходячи з особливостей діяльності, структури і розмірів підприємства, вимог управління.

Господарчі об’єкти самостійно обирають і визначають систему обліку витрат і калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг). Підприємства можуть калькулювати собівартість продукції ( робіт, послуг) за повними, неповними ( прямими чи змінюючими), стандартними ( нормативними) витратами або шляхом комбінування цих методів. Підприємства самостійно розробляють склад і змісту внутрішньої звітності з метою забезпечення всіх рівнів управління необхідною інформацією для контролю діяльності, прогнозування виробництва й управління.

Інформація управлінського обліку є комерційною тайною, і тілки з дозволу адміністрації підприємства або за рішенням органів суду чи прокуратури можливе ознайомлення з даними регістрів та внутрішньої звітності управлінського обліку.

Комерційну тайну стосовно змісту інформації зобов’язані зберігати службовці підприємства та аудитора.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑