4.6.Інвентаризація.

Інвентаризація – це спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку. Проводиться як правило інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, незавершеного виробництва та інших засобів і джерел.

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов’язані поводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

А) при передаванні майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства на акціонерне товариство;

Б) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів;

В) у випадку ліквідації підприємства.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об’єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. Інвентаризація проводиться на підставі Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.

Основними завданнями інвентаризації є :

Виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на рахунках в банках;

Виявлення не використовуваних матеріальних цінностей;

Дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових документів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

Перевірка реальної вартості облікованих на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі такої, термін позовної давності щодо якої минув, та інших статей балансу.

Для проведення інвентаризації створюються комісії на основі наказу керівника підприємства. До складу інвентаризаційної комісії входить головний бухгалтер організації, підприємства на правах заступника голови інвентаризаційної комісії.

Залежно від повноти охоплення засобів інвентаризації поділяються на повні й часткові. Інвентаризація що охоплює всі засоби, кошти і розрахунки підприємства, називається повною. Повні інвентаризації – річні. Часткова інвентаризація охоплює лише якийсь один вид засобів, коштів. Часткові інвентаризації проводяться для забезпечення точності звітних даних, посилення боротьби з втратами і зміцнення фінансової дисципліни.

У звітному році кількість інвентаризацій, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації, визначаються підприємством, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Дані про наявність тих чи інших цінностей із зазначенням назви, відмітних ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру і кількості фактично виявлених натуральних одиниць, записуються до інвентаризаційного опису (табл. 4.1). Кожна сторінка опису підписується всіма членами комісії та матеріально відповідальними особами. Інвентаризаційні описи складаються в необхідній кількості примірників, один з яких вручається матеріально відповідальним особам.

Таблиця 4.1. Інвентаризаційний опис №____ на _______ 20____ р.

Товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні _________________________________________________________________

Інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від _____________ №_______

№ пор.

Номенклатурн. Номер

Найменування матеріалів

Розмір (тип)

Сорт або марка

Одиниця виміру

Фактична наявність

Ціна, грн.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за описом порядкових номерів __________ з №___________ по_________

Голова комісії ______________________________________________________________________________

 ( посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Члени комісії _______________________________________________________________________________

 ( посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

_________________________________________________________________________________________________________ ( посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

_________________________________________________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Усі цінності, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в моїй присутності прийняті на відповідальне зберігання.

Підпис матеріально відповідальної особи ______________________________________________

“____” _____________________ 200 ___ р.

Якщо інвентаризація триває понад один день, то інвентаризаційні описи залишаються в сховищі матеріальних цінностей до завершення інвентаризації.

. Форми ведення бухгалтерського обліку.

Форма бухгалтерського обліку – це сполучення різних регістрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв’язок, послідовність і способи облікових записів з метою узагальнення й одержання звітності.

На підприємствах тривалий час застосовувалася меморіально-ордерна форма обліку, при якій складалися книжкові й карткові облікові регістри. Нині цю форму обліку використовують переважно на невеликих підприємствах. Синтетичний облік при цій формі ведеться у книгах або відомостях. Для аналітичного обліку використовують книги, відомості, картки. Бухгалтерські проводки оформлюють меморіальними ордерами, які складаються за звітний період і реєструються у реєстраційних журналах. Облік наявності грошових коштів ведеться у спеціальній касовій книзі.

Послідовність облікових записів при меморіально-ордерній формі обліку наведено на схемі 4.1.

Первинні документи
 
 


 

Картотека аналітичних рахунків

 

Меморіальні ордери

 

Групувальні й накопичувальні відомості

 
 

 


Реєстраційний контрольний журнал за синтетичними рахунками

 
 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками

 
 

 

 

 

 

 


Бухгалтерська звітність

 
 

Схема 4.1. Загальна схема меморіально-ордерної форми обліку.

Журнально-ордерна форма обліку заснована на використанні принципу систематизації на накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах синтетичного і аналітичного обліків відповідно до чинного Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків і дебету кореспондуючих рахунків.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із журналів-ордерів переносять до Головної книги, в якій підраховують обороти по дебету кожного рахунка. Послідовність облікових записів при журнально-ордерній формі наведено на схемі 4.2.

 

 

 

 

 

 


Фінансова звітність

 

БАЛАНС

 
 

 

 

Схема 4.2. Загальна схема журнально-ордерної форми обліку.

Бухгалтерський облік на малих підприємствах базується на єдиних методологічних принципах, встановлених Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Мале підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності та чисельності працівників. Виходячи з потреб виробництва й управління, мале підприємство може пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки своєї роботи з дотриманням вимог:

Єдина методологічна основа (принцип подвійного запису);

Взаємозв’язок даних синтетичного і аналітичного обліків;

Суцільне відображення всіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних документів.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за двома видами:

Проста форма – без використання регістрів обліку майна малого підприємства. Цю форму застосовують малі підприємства, які здійснюють не більше 100 господарських операцій на місяць, не мають виробництва продукції і робіт, пов’язаних з великими матеріальними витратами.

Форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

В умовах використання обчислювальних машин створено принципово нові механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи виконуються на обчислювальних машинах. В основу комплексної механізації (автоматизації) бухгалтерського обліку закладено принцип безперервності обробки облікової інформації. Синтетичними і аналітичними обліковими регістрами при механізованих і автоматизованих формах бухгалтерського обліку є машинограми.

Перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку вимагає не лише бажання і коштів, а й значної підготовчої роботи як організаційної, так і методичної. Перехід потрібно організовувати плавно, поетапно, краще за все до початку звітного періоду. Автоматизація не лише підвищує якість обліку, а й якість бізнесу підприємства.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: “Парус”, “БЕСТ”, “Фінанси без проблем”, “1С – Бухгалтерія – Проф. Для Windows”, “Fin Expert”, “Lady Fin”, та інші.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑