3.5. Основна бухгалтерська процедура.

Термін “процедура” взято з математичних дисциплін та означає послідовність виконання певних дій. Поняття “процедура” з’явилось в зв’язку з формалізацією бухгалтерського обліку. Бухгалтерська процедура визначає послідовність дій по спостереженню, вимірюванню, реєстрації та обробці даних, та узагальнення за фактом господарської діяльності.

Бухгалтерська процедура передбачає виділення таких етапів:

Інвентар.

Вступний баланс.

Журнал реєстрації господарських операцій.

Головна книга.

Оборотна відомість.

Заключний баланс.

Інвентар – це перелік віх засобів, якими володіє підприємство, а також всього того, що винні йому мінус все те, що вино підприємство юридичним та фізичним особам. До інвентаря відносять основні засоби, виробничі запаси, кошти, дебіторську і кредиторську заборгованість. Інвентар можна представити формулою:

І = å Аі - åВі; (1)

Де І – інвентар;

А – сума окремого виду власних засобів підприємства;

В – сума окремого виду заборгованості.

Створення підприємства супроводжується складанням вступного балансу. Вступний баланс – це перетворений інвентар, поданий у більш зручній формі для аналізу та аудиту діяльності підприємства. Отже, вступний баланс – це спосіб групування господарських засобів і коштів за складом і джерелами утворення на момент відкриття підприємства. Вступний баланс виражається формулою:

Бв = åАі = І + åВі; (2)

Формула (2) є перетвореною від формули (1).

Баланс складається на певну дату та відображає стан господарських засобів та джерел їх утворення. Ці зміни викликаються господарськими процесами. Тому на підприємстві всі господарські операції без систематизації реєструються в журналі реєстрації господарських операцій в хронологічному порядку. Можна використовувати таку формулу:

Ж = åФм; (3)

Д – загальний підсумок сум по журналу;

Фм – фактичне здійснення операцій.

В журналі вказуються сума господарської операції, а також номер рахунків, які дебетуються і кредитуються по даній господарській операції. Журнал реєстрації господарських операцій має такий вигляд:

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Надійшли матеріали від постачальників

201

631

2500

2

Виплачена заробітна плата працівникам

661

301

1000

 

ВСЬОГО

 

 

3500

 

Відомості із журналу узагальнюються у головній книзі. Головна книга – це реєстр обліку, в якому відображається узагальнена інформація по кожному бухгалтерському рахунку. На кожний рахунок в головній книзі відводиться окрема сторінка. По кожному рахунку обов’язково вказується залишок на початок періоду, обороти по дебету і кредиту з розшифровкою оборотів і виводиться залишок на кінець періоду. Для підрахунку сальдо кінцевого використовують такі формули:

Ска = Сп а + Од – Ок; (4)

Скп = Спп + Ок – Од; (5)

Формули (4) і (5) можна об’єднати у формулу (6) і записати у вигляді:

Ск па = Сппа ± (Од – Ок). (6)

Оборотна відомість – це обліковий регістр, який використовується для контролю за правильністю складання головної книги. Оборотна відомість має такий вигляд:

Шифр

Назва рахунка

Залишки на початок місяця

Обороти за місяць

Залишки на кінець місяця

 

 

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

Активні рахунки

Сп а

 

Ода

Ока

Ска

 

 

Пасивні рахунки

 

Спп

Одп

Окп

 

Скп

 

Всього

å Сп а =

å Сп п

åОда+åОдп

åОка+åОкп

å Сп а =

å Сп п

 

Між оборотною відомістю та журналом існує прямий взаємозв’язок, який виражається формулою:

Ж = åОд = åОк; (7)

Якщо головна книга і оборотна відомість складені правильно, то повинні виконуватись такі рівності:

åСпа = åСпп; (8)

åОда + åОдп = åОка + åОкп; (9)

åСка = åСкп.        (10)

Заключний баланс складається в кінці звітного періоду. Він відображає стан господарських засобів і коштів підприємства, його активи та пасиви на певну дату.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑