Додаток П.

ФОРМА 03-2

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ                                                 Затверджую:

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,

РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

 

Номер документа

Дата складання

Код особи, яка відпові­дає за збереження основних засобів

Код виду операцій

 

 

 

 

 

 

Цех, відділ, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Номер

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

 

На замовлення № ___ від «___»__________200_ р. — наказ про _____________

____________________________________________________________________

Здав   механік____________________________

Прийняв  начальник транспортного цеху_______

Додаток Р

                                                                   

                                                                               

підприємство, організація                                                                           

                                                         Типова форма № М-20                     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                      Код за ДКУД                         

НАКЛАДНА  № __________

на відпуск товарно-матеріальних цінностей

"____"______________200_р.

Виробник (постачальник)                                                                          

______________________________

______________________________        Код ________________

назва, адреса, банківські реквізити               

Замовник (платник)                                                                        

______________________________

______________________________        Код ________________

назва, адреса, банківські реквізити               

Одержувач                                                                          

______________________________

______________________________        Код ________________

назва, адреса, банківські реквізити               

Підстава                                                                              

______________________________

______________________________        Додаток до товарно-транспортної накладної №___

№ договору, наряду             

Через кого                                                                          

______________________________                               

ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

Кореспондуючий рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн. коп..

Сума, грн. коп..

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Найменування, ґатунок, розмір, марка

номенклатура

код

найменування

Підлягає відпуску

Відпущено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Усього відпущено _____ найменувань  на суму _____________ грн. коп..

Відпуск дозволив директор ______________________________________

Головний бухгалтер_____________________________________________

Відпустив зав. складу____________________________________________

Одержав зав. відділу_____________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑