Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Які економічні наслідки другої світової війни?

2. В чому полягає значення плану Маршала для відбудови європейської економіки в післявоєнний період?

3. Охарактеризуйте господарський розвиток країн Західної Європи, США і Японії у післявоєнний період.

4. Проаналізуйте суть економічного дива Німеччини та Японії та чинники, що йому сприяли.

5. Які структурні зміни в світовому господарстві сталися у другій половині ХХ століття?

6. Яке значення має НТП для розвитку національних господарств і світової економіки в цілому?

7. Охарактеризуйте місце с/г у світовому і національних господарствах.

8. Яка роль держави в розвитку національних господарств розвинених країн?

9. Визначте основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин в 50-90-х роках ХХ століття. Назвіть основні центри економічного суперництва у світовому господарстві.

10. У чому суть постіндустріального суспільства.

11. Назвіть основні причини, суть та наслідки світових інтеграційних процесів.

12. У чому суть „соціалістичного господарювання”?

13. Визначте характерні ознаки економічного розвитку країн з перехідною економікою.

14. Проаналізуйте причини та наслідки розпаду колоніальної системи.

15. Які основні групи країн, що розвиваються ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

16. Назвіть основні економічні причини та наслідки швидкого економічного зростання нових індустріальних країн (НІК).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑