3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

 Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (власного капіталу і зобов’язань, тобто пасивів). Ці відомості представлені у балансі підприємства. Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, по-перше, виконання фінансового плану та поповнення по мірі виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних засобів (активів). Сигнальним показником, у якому проявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під якою розуміють його властивість вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів у відповідності з договорами, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої та господарської діяльності в цілому, сукупність господарських факторів є найбільш узагальнюючим показником. Тому для аналізу залучають “Звіт про фінансові результати”.

 У 20-і роки один із засновників балансоведення - Н.А.Блатов рекомендував досліджувати структуру і динаміку фінансового стану підприємства за допомогою порівняльного аналітичного балансу-нетто. Порівняльний аналітичний баланс-нетто отримують з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел засобів підприємства за звітний період. Обов’язковими показниками порівняльного балансу є: абсолютні величини по статтях вихідного звітного балансу на початок і кінець періоду; зміни в абсолютних величинах; зміни в питомих вагах; зміни у % до величин на початок періоду (темп приросту статті балансу); зміни у % до зміни валюти балансу (темп приросту структурних змін - показник динаміки структурних змін); ціна 1% росту валюти балансу і кожної статті - відношення величини абсолютної зміни до проценту абсолютної зміни на початок періоду.

 Порівняльний аналітичний баланс-нетто примітний тим, що він зводить в одне ціле і систематизує ті розрахунки, які звичайно проводить будь - який аналітик при попередньому ознайомленні з балансом. Схемою порівняльного балансу охоплено багаточисельність важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізів.

У таблиці 2 представлена агрегована форма порівняльного аналітичного балансу-нетто, в якій статті активу згруповані за ознакою ліквідності та за строковістю зобов’язань - статті пасиву.

Таблиця №2.

Агрегована форма порівняльного балансу-нетто.

 

Актив

Балансу

Абсолютні вели-чини, тис. Грн

Питома вага,

(%)

Відхилення ( +,-)

На почат.

Року

На кінець

Року

На початок року

На кінець

Року

В абс.

Величинах

Тис.грн

У пито

Мій

Вагі,

 %

У % до

Величи

Ни на

Початок

Року

У% до

Загальної зміни валюти

Балансу

Необоротні активи

1769,4

1981,0

30,2

29,3

+211,6

-0,9

+12,0

+23,7

Оборотні активи:

4090,9

4772,3

69,8

70,1

681,4

0,3

116,6

76,3

В т.ч.

Запаси

2851,9

3197,2

48,7

47,3

+345,3

-1,4

+12,1

+38,7

Грошові кошти і поточні фінансові

Інвестиції

 139,2

 105,8

 2,4

1,6

-33,4

-0,8

-24,0

 -3,7

Дебіторська заборгова

Ність,

1099,8

1469,3

18,8

21,8

+369,3

 +3,0

+33,6

+41,4

Баланс

5860,3

6753,3

100

100

+893,0

0

+15,2

+100

Пасив

 

 

 

 

Власний

Капітал

4443,9

3792,6

75,8

56,2

-651,3

 -19,6

 -14,7

-72,9

Довготер зобовязан

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні зобовязання

1416,5

2960,7

43,8

1544,2

19,6

+109

+72,9

Кредити

Короткот

 356,9

 165,6

 6,1

 2,5

-191,3

 -3,6

 -53,6

-21,4

Поточні зобов’язання за розрахунками

1059,6

2795,1

 18,1

 41,3

+1735,6

+23,2

+63,8

+94,4

 

Усі показники порівняльного аналітичного балансу-нетто можна розбити на три групи:

1. Показники структури балансу (графи 2,3,4,5,);

2. Показники динаміки балансу (графи 6,8);

3. Показники структурної динаміки балансу (графи 6,9).

 Для осмислення загальної картини зміни фінансового стану важливими є показники структурної динаміки балансу. Зіставляючи структуру змін у активі і пасиві, можна зробити висновок про те, через які джерела в основному відбувався притік нових засобів, і у які активи ці нові засоби вкладалися.

 Отже, за звітний період майно підприємства збільшилося на 893,0 тис. Грн. І склало на кінець року 6753,3 тис. Грн. Ця зміна на 23,7% зумовлена збільшенням основних засобів і вкладень, на 38,7% - збільшенням грошових коштів, розрахунків та інших активів. На кінець звітного періоду питома вага основних засобів і вкладень у майні підприємства склала 47,3%, знизившись відповідно на 0,9 і 1,4%. На 0,8% знизилась питома вага грошових коштів і клала на кінець звітного періоду 1,6%; на 3,0% зросла питома вага дебіторської заборгованості і склала 21,8%.

 Збільшення майна підприємства на 893,0 тис. Грн. Було обумовлено зростанням суми розрахунків і інших пасивів, тобто короткострокової заборгованості, на 194,4%,та зниженням величини джерел власних коштів на 72,9% і зниженням кредитів і інших позикових коштів на 21,4%.Абсолютна величина джерел власних коштів зменшилась на 651,3 тис. Грн., що складає 19,6%, і, таким чином ,доля майна підприємства, що покривається власними коштами, ще значна, і на кінець звітного періоду склала 56,2%.Питома вага кредитів і інших позикових коштів знизилась на 3,6% і на кінець звітного періоду склала 2,5% за рахунок зменшення суми короткострокових кредитів на 191,3 тис. Грн. Питома вага кредиторської заборгованості значно зросла-на23,2% і склала 41,3% на кінець звітного періоду.

 Аналогічно проводиться експрес-аналіз другого розділу активу балансу “Оборотні активи.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑