Тема11.3.Оцінка рентабельності і ділової активності підприємства.

 Ефективність господарської діяльності може бути оцінена цілим рядом абсолютних і відносних показників, найважливішим з яких є прибуток. Саме прибуток є кінцевою метою і основним критерієм діяльності підприємства. Розмір прибутку в абсолютній величині покладений в основу підрахунків відносних показників рентабельності .

 Показники рентабельності дозволяють дати відповідь на питання: куди краще вкласти капітал. До основних показників цього блоку відносяться рентабельність власного капіталу та рентабельність авансованого капіталу. Економічна інтерпретація цих показників очевидна - скільки гривень припадає на одну гривну власного (авансованого) капіталу. При розрахунку використовують балансовий або чистий прибуток.

 Аналізуючи рентабельність у просторово - часовому аспекті, слід мати на увазі три ключові особливості цих показників, які є важливими для формулювання обгрунтованих висновків.

 Перша зв’язана з часовим аспектом діяльності підприємства. Так, коефіцієнт рентабельності продукції визначається результативністю роботи звітного періоду; він не відбиває можливий ефект довгострокових інвестицій. Коли підприємство переходить на нові перспективні технології чи види продукції, які вимагають значних інвестицій, значення показника можуть знизитись. Але якщо стратегія перебудови вибрана вірно, то понесені витрати в майбутньому виправдають себе, тобто зниження рентабельності не можна розглядати як негативну характеристику поточної діяльності.

 Друга особливість визначається проблемою ризику. Це означає, що можна приймати рішення, орієнтовані на отримання високого прибутку, хоч би і ціною великого ризику, або навпаки, не ризикувати і не отримувати прибутку.

 Третя особливість зв’язана із проблемою оцінки. Так, чисельник і знаменник показника рентабельності власного капіталу виражені у грошових одиницях різної купівельної властивості. Чисельник показника, тобто прибуток, динамічний, він відбиває результати діяльності і ціни на товари і послуги, що склалися в основному за звітний період. Знаменник показника, тобто власний капітал, складається на протязі декількох років. Він виражений у обліковій оцінці, яка може суттєво відрізнятися від поточної оцінки. Крім того, облікова оцінка власного капіталу не має ніякого відношення до майбутніх доходів. Дійсно, не все може відображене у балансі; наприклад, престиж фірми, торгова марка, суперсучасні технології, кваліфікований управлінський персонал не мають грошової оцінки.

 Отже, до показників рентабельності відносяться:

1.Загальна рентабельність підприємства (або рентабельність авансованого капіталу):

 ЗР = Валовий прибуток ´ 100% / Середня вартість майна (35)

2.Рентабельність власного капіталу:

 РВК = Валовий прибуток ´ 100 / Власний капітал (36)

3.Рентабельність основних засобів і інших позаоборотних активів:

 РОЗ = Валовий прибуток ´ 100 / Середня вартість основних фондів (37)

4.Рентабельність продаж:

РП =Валовий прибуток від реалізації продукції ´ 100 /Чиста виручка від реалізації (38)

 Рентабельність продаж показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Її зростання на кінець року може бути наслідком збільшення попиту на продукцію даного підприємства.

Оцінка ділової активності .

 Показники цієї групи характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана у результаті порівняння діяльності підприємства з іншими підприємствами по сфері вкладення капіталу. Такими якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що виражається у популярності клієнтів, які користуються послугами підприємства, та ін.

 Для цього розраховують показники, які характеризують ефективність використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

 Зростання коефіцієнту свідчить про збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження - про зростання покупок у кредит. Середній строк повернення боргів підприємства складає 85 днів на початок 03 року.

.Оборотність власного капіталу:

 ОВК = Чиста виручка/ Середня величина власного капіталу (49)

 На 1.01.02 :

Зростання показника відбиває підвищення рівня продаж.

Оборотність запасів визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої величини запасів по балансу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑