Тема: Аудиторський висновок.

1. Основні елементи аудиторського висновку.

2. Види і зміст аудиторського висновку.

Аудиторська перевірка завершується складанням і передачею замовнику аудиторського висновку.1.

Аудиторський висновок складається з таких розділів:

- Заголовок,

- Замовник аудиторського висновку,

- Вступна частина,

- Масштаб перевірки,

- Висновок аудитора про перевірену звітність,

- Дата аудиторського висновку,

- Адреса аудиторської фірми,

- Підпис аудиторського висновку.

 Заголовок аудиторського висновку – містить запис про те, що аудиторська перевірка проведена незалежним аудитором, поряд з цим зазначається назва аудиторської фірми. Це свідчить про те, що під час аудиту не було жодних обставин, які могли б привести до порушення принципу незалежності перевірки. Незалежність міркувань аудитора – обов’язкова вимога об’єктивності аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, то аудитор не має права проводити аудит.

Замовник аудиторського висновку. У аудиторському висновку слід чітко зазначити, кому він адресований, а також перелічити можливих користувачів наведених в ньому відомостей.

Вступна частина аудиторського висновку має містити інформацію про склад перевіреної звітності та дату її складання. Відповідальність за складання звітності покладено на керівника підприємства, а за обгрунтування думки у аудиторському висновку на аудитора.

Масштаб перевірки. У цьому розділі зазначають, що аудит проводився відповідно до вимог нормативів, що діють в Україні, та загальноприйнятої практики або загальноприйнятих стандартів аудиту.

Обов’язковим є зауваження, що перевірка спланована і проведена з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвих помилок.

Суттєвість помилок аудитор встановлює під час перевірки. Вона залежить від абсолютного розміру, позиції з урахуванням конкретних обставин її виникнення і є скоріше пороговим значенням.

Аудиторський висновок має містити відомості щодо:

- використання аудитором конкретних тестів при перевірці інформації, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність,

- методології обліку, яку використовувало керівництво підприємства, що перевіряється при підготовці звітності в цілому.

Висновок аудитора про первинну звітність: Аудитор повинен підготувати чіткий висновок про перевірену звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах законодавчим актам про порядок складання звітності та принципам обліку, що діють в Україні.

Дата аудиторського висновку. Є день завершення аудиторської перевірки. У цей день аудитор зобов’язаний доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Тільки після підписання керівництвом звітів, що додаються до аудиторського висновку і підтвердження їх своїм підписом він проставляє дату аудиторського висновку.

Адреса аудиторської фірми: У аудиторському висновку слід зазначити адресу місцезнаходження аудиторської фірми або юридичну адресу, якщо підприємство розташоване в другому місці, а також № і серію сертифіката виданого АПУ.

Підпис аудиторського висновку: Аудиторський висновок підписує від імені аудиторської фірми її директор або аудитор, який має відповідні повноваження. Після підписання аудиторського висновку і вручення примірників клієнту аудитор повинен попередити його про відповідальність за несвоєчасне подання аудиторського висновку до податкової інспекції у разі проведення обов’язкового аудиту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑