Тема : Аудит фінансової звітності.

1. Суть, завдання, джерела та напрями перевірки фінансової звітності.

 2. Перевірка організації, стану бухгалтерського обліку та звітності підприємства.

Метою аудиту фінансової звітності підприємства є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність, у всіх суттєвих аспектах, законодавчим актам, які регламентують порядок підготовки і подання фінансової звітності. Під час аудиту необхідно дотримуватися вимог Кодексу професійної етики аудиторів України, нормативних актів уряду країни про організацію, методику бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

Виходячи із поставленої мети аудитор повинен вирішити наступні завдання аудиту:

- дати загальну оцінку стану облікового процесу на підприємстві;

- визначити чи забезпечує облік систематичний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, збереженням і використанням ресурсів, станом розрахунків ;

- установити наявні порушення у бухгалтерському обліку і розробити рекомендації замовнику;

- дати оцінку достовірності фінансової звітності.

Для вирішення поставлених завдань аудитор у своїх робочих паперах повинен передбачити такі основні напрями аудиту:

1. Перевірити організацію бухгалтерського обліку на підприємства;

2. Перевірити стан обліку на підприємстві;

3. Перевірити достовірність звітності і стану звітної дисципліни.

Інформаційною базою аудиту є: положення про бухгалтерію як структурний підрозділ управлінського персоналу; посадові інструкції працівників бухгалтерії; облікові регістри з аналітичного і синтетичного обліку; первинні документи; плани підвищення кваліфікації працівників обліку і їх виконання; плани проведення внутрішнього контролю і їх результативність; облікова політика підприємства; перспективні і поточні плани удосконалення обліку, їх обґрунтованість і прогресивність; матеріали попередніх перевірок державними органами контролю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑