2. Перевірка організації, стану бухгалтерського обліку і звітності підприємства.

Аудит фінансової звітності розпочинається з перевірки організації бухгалтерського обліку на підприємстві. В першу чергу звертається увага на обґрунтованість планів роботи бухгалтерії і стану їх виконання. У річному плані роботи бухгалтерії передбачаються роботи з удосконалення облікової роботи в структурних підрозділах та в бухгалтерії, плани внутрішнього контролю, навчання та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії. Обґрунтованість обсягів роботи щодо вдосконалення обліку та контролю визначаються за методом аналізу даних про виявлені порушення при здійснені попередніх перевірок органами державного контролю, обстеження обсягів застосування комп’ютерної техніки в обліковому процесі.

Після цього перевіряється планування та організація праці працівників бухгалтерії. При цьому аудитор перевіряє зміст посадових інструкцій на кожного працівника бухгалтерії, наявність графіка документообороту, графіків здачі виконаної роботи кожним бухгалтером головному бухгалтеру, платіжні графіки. Досить часто аудитори встановлюють порушення графіку документообороту, це приводить до того, що невчасно проводиться звірка даних складського і бухгалтерського обліку, а отже наявні розбіжності усуваються з запізненням, а отже обік не сприяє збереженню цінностей та раціональному використанню їх. Важливо в даному напрямку аудиту встановити як працівники обліку виконують покладені на них обов’язки по достовірності і своєчасності оформлення, обробки і передачі документів.

На наступному етапі проводиться перевірка забезпечення підприємства бланками типових форм первинної документації, чи не складаються документи не передбачені і не затверджені Мінстатом України. Свої висновки повинен зробити аудитор відносно застосованої форми бухгалтерського обліку.

До організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить порядок зберігання облікової інформації. У кінці звітного періоду всі документи повинні бути зброшуровані в папки, пронумеровані, і здані в архів на зберігання. Бухгалтерія повинна вести опис архівних справ по роках, складати акти на знищення документів, по яких закінчився нормативний термін зберігання, установлений чинним законодавством. При зберіганні облікової інформації на машинних носіях у наявності повинно бути не менше 2-3 копій на дискетах, мають бути додержані терміни перезапису інформації. З архіву можна брати документи лише з дозволу головного бухгалтера.

Аудитор повинен перевірити як виконує головний бухгалтер свої службові обов’язки як керівник облікової і контрольної роботи на підприємстві.

Приступаючи до перевірки стану обліку аудитор повинен врахувати специфіку підприємницької діяльності підприємства. Важливе місце в перевірці стану бухгалтерського обліку займає вивчення облікової політики підприємства. Аудитор перевіряє чи не суперечить робочий План рахунків підприємства діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку. Неправильна кореспонденція рахунків приводить до заплутування обліку, викривлення результатів результатів господарської діяльності. Зазначена перевірка проводиться у нерозривному зв’язку з контролем дотримання методики ведення облікових записів у поточному синтетичному та аналітичному обліку. Така перевірка забезпечується шляхом застосування документального способу контролю, а саме взаємної перевірки первинних документів і реєстрів обліку.

Проводиться поглиблене вивчення стану обліку по окремих розділах облікового процесу. Вибірково проводиться формальна перевірка первинних документів. Під час контролю первинного обліку перевіряється:

- дотримання застосування типових форм документів (методом обстеження);

- правильність оформлення первинних документів;

- дотримання правил виправлення у первинних документах;

- перевіряється стан обліку у матеріально відповідальних осіб (обстеження, порівняння з даними обліку).

Перевірені первинні документи, реєстри обліку, Головна книга дозволяють провести перевірку звітності. Методи перевірки звітності висвітлені в темі 3.

Вивчивши дану тему Ви повинні знати:

1. Мету і завдання перевірки звітності.

2. Інформаційне забезпечення перевірки звітності.

3. Перевірка організації обліку на підприємстві.

4. Перевірка стану обліку на підприємстві.

5. Перевірка звітності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑