КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1 Психологія як наука, її предмет.

2 Психічні явища людини.

3 Педагогіка як наука про виховання, її предмет.

4 Методи психолого-педагогічних досліджень.

5 Свідомість людини.

6 Механізми психологічного захисту.

7 Поняття про діяльність. Психологічна структура діяльності.

8 Види діяльності, їх характеристика.

9 Поняття про особистість. Співвідношення між поняттями "людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність".

10 Психологічна структура особистості.

11 Акцентуація особистості. Характеристика різних типів акцентуації.

12 Темперамент. Типи темпераментів та їх характеристика.

13 Психічні стани. Емоції та почуття.

14 Психічні пізнавальні процеси. Чуттєві та раціональні форми

15 Відчуття як психічний пізнавальний процес. Класифікація відчуттів та їх властивості.

16 Сприйняття, його види та властивості.

17 Увага як форма психічної діяльності людини. Різновиди уваги.

18 Пам'ять як психічний процес. Види і процеси пам'яті.

19 Уявлення, його види.

20 Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку. Види і форми мислення. Розумові операції.

21 Мовлення як психічний процес. Мова і мовлення, Види і функції мовлення.

22 Уява як вища форма розумової діяльності. Види і функції уяви. Прийоми та способи процесу уяви.

23 Воля як психічний процес. Основні функції волі. Вольові якості особистості.

24 Історія розвитку освіти в Україні.

25 Педагогічні погляди Я.А.Коменського.

26 Педагогічна діяльність К.Д.Ушинського, Х.Алчевської, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського.

27 Процес виховання, його компоненти, закономірності.

28 Принципи і методи виховання.

29 Процес навчання, його компоненти. Основні принципи навчання.

30 Мотиви навчання. Види, методи, форми і засоби навчання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑