Рекомендації

Кожне суспільство формує соціальне замовлення щодо підготовки фахівців, які відповідають вимогам не лише сьогодення, але й орієнтовані на перспективу. Сьогодні в Україні вирішується проблема гуманізації освіти, тому що для демократичного суспільства потрібні, насамперед, інтелігенти, а не лише “вузькі” висококваліфіковані спеціалісти, які вирізняються лише фаховою підготовкою.

Кожен фахівець повинен не лише знати свою професію, але й розумітися в людях, вміти налагоджувати міжособистісні стосунки, створювати сприятливий психологічний клімат у колективі тощо. І в цьому напрямку навчальна дисципліна "Основи педагогіки і психології" покликана допомогти майбутньому фахівцеві розібратися з проблемами людини, її місця в суспільстві, спонукати до професійного та особистісного самовдосконалення.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми;

- сутність психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів у становленні людської психіки;

- шляхи пізнання навколишнього світу;

- роль свідомості та самосвідомості у діяльності людини, її поведінці, у формуванні ЇЇ особистості;

- мотиваційну та емоційно-вольову сферу тощо. Майбутній фахівець повинен уміти :

- давати психолого-педагогічну характеристику особистості;

- інтерпретувати власні психічні стани;

- володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції;

- пояснювати закономірності міжособистїсних стосунків у побуті та в організованому колективі;

- володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та розв’язання педагогічних завдань як у сім'ї, так і у трудовому колективі

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання.Також потрібно буде після кожної теми здійснити з допомогою тестів самоконтроль. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Основи педагогіки та психології”!

Курс “Основи педагогіки та психології” є стислою електронною версією підручника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми. Теми викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок: сприйняття, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування. Відповідно до цього маємо для кожної теми: “Предмет психології та педагогіки, їх завдання та науково-дослідні методи”, “Психіка та організм, свідомість та підсвідомість”, “Діяльність та її психологічна структура”, “Особистість і її формування”, “Темперамент”, “Психічні стани”, “ Пізнавальні процеси”, “Воля”, “Історичні аспекти розвитку освіти в Україні”, “Педагогіка як теорія виховання та навчання”

Матерiал викладено таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення навичок порівняльного аналізу студентiв усіхспеціальностей у сферi педагогіки та психології.

Основна навчальна iнформацiя подається в "Iнформацiйних матеріалах теми". Це той мiнiмум, з яким мають ознайомитися студенти для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Вони сформульованi на початку. Всі термiни теми розшифровуються в самому тексті.

Працюючи над "Iнформацiйними матеріалами теми", студент сприймає i осмислює навчальний матерiал. Узагальнення iнформацiї органiзовує "Узагальнюючий блок". А список "Лiтератури" мiстить джерела, що дозволять студентам поглибити свої знання з питань, що розглядаються.

Для перевiрки якостi засвоєння знань з розділів курсу передбачено “Тематичний контроль". Періодичність проведення контролю і теми, які він перевіряє, вказані в “Програмі вивчення”. В ході тесту може бути запропоновано вибрати правильний варiант відповіді iз запропонованих. Приклади різних видів запитань для тестового контролю можна подивитися в розділі “Оцінювання”. Завдання “Тематичного контролю” бажано виконувати тiльки пiсля опрацювання всiх тем, які він передує.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑