Лекція 2 Психіка та організм, свідомість та підсвідомість

2.1. Психіка, сигнальні системи, поведінка людини

2.2.Свідомість та її характеристики: несвідоме, підсвідоме, надсвідоме.

2.3. Штучний інтелект.

 

2.1. Психіка, сигнальні системи, поведінка людини

У праці «Рефлексы головного мозга»( 1863 р.) І.М.Сєченов дійшов висновку, що «...всі акти свідомого і несвідомого життя за способом походження є рефлекси».

Психічні явища за І.М.Сєченовим трактуються як регулятори відповіді мозку на зовнішні (навколишнє середовище) і внутрішні (стан організму) дії (подразники).

Це приводить до активності людини, яка опосередковується іншими психічними явищами (почуття, воля, пам'ять тощо) і проявляється в різній поведінці людей.

Ці важливі теоретичні положення були експериментальне) підтверджені й конкретизовані І.П.Павловим (1849-1936). Сукупність поглядів І.П.Павлова на ці закономірності називають ученням про дві сигнальні системи.

Наприклад, образ предмета (зоровий, слуховий тощо) для тварин є сигналом якогось безумовного подразника, що спричинює зміну поведінки за типом умовного рефлексу.

Тварини у своїй поведінці керуються сигналами, що їх І. П. Павлов назвав сигналами першої сигнальної системи («перші сигнали»). Уся психічна діяльність тварин здійснюється на рівні першої сиг-кальної системи.

У людини сигнали першої сигнальної системи (конкретні образи, уявлення) також відіграють дуже важливу роль, регулюючи і скеровуючи її поведінку.

Так, скажімо, червоне світло світлофора є для водія автомобіля сигнальним подразником, який викликає низку рухальних актів, унаслідок яких водій гальмує і зупиняє машину.

У людини, на відміну від тварин, поряд із першою сигнальною системою є друга сигнальна система, яка має виняткову перевагу.

Сигнали другої сигнальної системи - це СЛОВА («другі сигнали»), які вимовляються, чуються, читаються. З допомогою слів можуть бути сигналізовані, заміщені сигнали першої сигнальної системи, образи-сигнал й. Слово їх заступає, узагальнює і може викликати всі ті дії. Що їх ініціюють перші сигнали.

Отже, СЛОВО - це «СИГНАЛ СИГНАЛІВ».

ПСИХІКА - СУБ'ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ ОБ'ЄКТИВНОГО СВІТУ, ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ В МОЗКУ.

Психіка характеризується активністю, необхідною часткою якої є спонукання, активний пошук найкращого варіанту рішення, добір варіантів можливої поведінки.

Активне регулювання поведінки передбачає механізм зворотного зв'язку, тобто оцінку поведінки мозком під кутом зору поставленого завдання.

З допомогою механізму зворотного зв'язку відбувається зіставлення результату дії з образом, виникнення якого випереджає цей результат, передбачає його як своєрідну модель дійсності.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑