45. Управлінська праця та її особливості

Виділення особливої суспільної функції управління і відповідно професії керівника зумовило і певні управлінські відносини..У сфері упр.відносин застосовується особливий вид праці людей,основою професійної діяльності яких є управління.Особливості у.д.:1.результати праці працівників апарату не підлягають прямому вимірюванню.2.предметом праці є не мат.тех. елементи виробництва, а люди та породжувана нимим інформація.3.праця керівника висуває підвищені кваліфікаційні вимоги.4.значне місце займає показник якості, бо низька якість може призвести до масштабних економічних витрат.5.праця працівників апарату управління має дуже мобільний характер та розгорнуті просторові межі.6.зміст праці складається з безлічі різноманітних операцій та процедур, що відрізняються за характером трудових процесів(робота з інф, прийняття рішень, організація виконання(, за складністю та кваліфікаційним вимогам(творчі, логічні , технічні операції)

46. Логіка процесу управлінської праці. Схема процесу роботи менеджера:функції менеджмента, управлінські ролі, підготовка,прийняття і організація виконанняуправлінськихрішень,досягнення цілей організації..

47. Поняття "менеджер", "підприємець", "бізнесмен".

За Оксфордсьаим словником: Менеджмент це: спосіб, манера спілкуваня з людьми; влада і мистецтво управління; це особливого роду вміння і адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця. М-т це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Бізнес - діяльність, спрямована на отримання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг. Бізнесмен - власник капіталу, що знаходлиться в обороті і приносить прибуток. Менеджер - керівник (директор, адміністратор, керуючий), що як правило, має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття рішень з організаційних питань менеджменту. На відміну від спостережних і контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою владою і несе повну відповідальність за очолювальну ділянку роботи. Менеджер розглядається як професійний керівник, як предстаник особливої професії, а не просто юрист, економіст ч інженер, що здійснює управлінські функції. Підприємець - людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства чи з розробкою нової ідеї, продукції чи нового виду послуг, що пропонується суспільству. Менеджер на відміну від бізнесмена обов’язково займає поспійну посаду і в його підпорядкуванні постійно є люди.

48. Характеристика класифікаційних груп менеджерів.

Менеджер - керівник (директор, адміністратор, керуючий), що як правило, має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття рішень з організаційних питань менеджменту. На відміну від спостережних і контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою владою і несе повну відповідальність за очолювальну ділянку роботи. Виділяють наступні класифікаційні групи м-рів: 1.За видом дііяльності: білі комірці (вищий ранг управління); сині комірці (нищий ранг); сірі комірці (в обслуговуючий сфері). 2.За категоріями: керівники, спеціалісти, технічні виконавці. 3.За рівнем управління: вища, середня, нища ланки управління. 4.За галуззю діяльності: с/г, промисловість, торгівля і т.д. 5.За посадою: директор, зав.відділом, начальник служби.

49. Рівні управління в організації.

Рівні управління: упр-ня низовою ланкою; середньою ланкою; вищою лалнкою. Керівник низової ланки - організаційний рівень, знаходиться безпосередньо над робітниками, здійснює контроль за виконанням завдань. Керівник середньої ланки в залежності від структури організації можуть бути керівниками вищої середньої ланки і нищої середньої ланки. Кеврівники середньої ланки збирають інформацію для рішень, які приймаються керівниками вищої ланки і передать ці рішення після їх трансформації у вигляді конкретних завдань керівникам нищої ланки. Керівники вищої ланки відповідають за прийняття найважливіших рішень для організації вцілому або для осносної частини організації. Існує інша класиф-я рівнів упр-ня, відпов-но ф-й ( Мескон, Альберт, Хедуорі) - за парсоном: 1-й рівень - особи на техн-му рівні; 2-й - особи на упр-му рівні; 3-й - кер-ки на інституц-му рівні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑