220.Головні складові системи контролю.

Цими складовими (підсистемами) є: фінансовий контроль, бюджетний (кошторисний), контроль якості, контроль товарно-матеріальних запасів, операційний менеджмент, інформаційні системи, які базуються на комп’ютерній техніці.

221.Основні складові фінансового контролю.

Інструменти фінансового контролю є елементом сукупності інструментів контролю. Складовими фінансового контролю як цілісної системи виступають: 1) фінансовий аналіз: а) аналіз фінансової звітності: баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух готівки, б) аналіз стандартних фінансових коефіцієнтів: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти фінансового важеля, коефіцієнти прибутковості, операційні коефіцієнти, в)аналіз беззбитковості; 2)Бюджетування /процес складання та контролю за виконанням бюджетів/ ;3)аудит /внутрішній і зовнішній/.

222.Основні інструменти фінансового аналізу.

Фінансовий аналіз є складовою фінансового контролю і його також можна розглядати як складну підсистему. Основними інструментами фінансового аналізу є: аналіз фінансової звітності організації; аналіз фінансових коефіцієнтів; аналіз беззбитковості. Аналіз фінансової звітності організації. Для оцінки та контролю діяльності організації широко застосовують такі документи фінансової звітності: баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про рух готівки. Баланс є фінансовим документом, що в ньому кошти фірми (у грошовій формі) згруповано як за їхнім складом і розміщенням, так і за джерелами їх надходження. Як інструмент фінансового контролю баланс: забезпечує попередню оцінку можливостей організації виконувати свої поточні зобов’язання; надає "картину" загального фінансового стану організації. Звіт про прибутки та збитки. Цей фінансовий документ характеризує загальні суми доходів організації та її витрат за певний період (три, шість місяців, рік). Звіт про рух готівки. Відповідні показники звіту про прибутки та збитки ще нічого не говорять про платоспроможність організації. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Більшість важливих для управління даних представлена не абсолютними показниками вартості активів, пасивів, обсягів отримуваного прибутку, а відносними показниками. Відносні показники дозволяють виявити ключові взаємозв’язки, усвідомити сутність явищ, проаналізувати різні аспекти діяльності організації. Розрахунки фінансових коефіцієнтів передбачають співставлення двох або більше показників із документів фінансової звітності. Для інтерпретації результатів діяльності організації використовують декілька фінансових коефіцієнтів, до найважливішиз з-поміж яких відносять такі групи коефіцієнтів: 1) коефіцієнти ліквідності; 2) коефіцієнти платоспроможності; 3) коефіцієнти прибутковості (рентабельності). Аналіз беззбитковості. Розміри прибутків і збитків організації значною мірою залежать від обсягів продажу її продукції. Саме для того, щоб з’ясувати, якими мають бути обсяги продажу продукції організації, щоб досягти прибутковості, і проводиться аналіз беззбитковості. Для визначення точки беззбитковості треба мати інформацію про: ціну продажу одиниці продукції (Ц), прямі витрати /змінні витрати на одиницю продукції/ (ПВ), загальні умовно постійні витрати (УПВ), ТБ – точка беззбитковості ТБ=УПВ/(Ц-ПВ).

223.Аналіз фінансової звітності організації.

Для оцінки та контролю діяльності організації широко застосовують такі документи фінансової звітності: баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про рух готівки. Баланс є фінансовим документом, що в ньому кошти фірми (у грошовій формі) згруповано як за їхнім складом і розміщенням, так і за джерелами їх надходження. Баланс складається для того, щоб отримати "фотографію" фінансового стану організації на певну дату (як правило, на 31 грудня), яка має зафіксувати фінансові позиції організації на даний момент. Баланс, зокрема, показує: що фірма має у своєму розпорядженні (активи); скільки вона винна постачальникам і кредиторам (пасиви); що в неї залишається (власний капітал = активи – пасиви). Як інструмент фінансового контролю баланс: забезпечує попередню оцінку можливостей організації виконувати свої поточні зобов’язання; надає "картину" загального фінансового стану організації. Звіт про прибутки та збитки. Цей фінансовий документ характеризує загальні суми доходів організації та її витрат за певний період (три, шість місяців, рік). За його допомогою контролюється результативність діяльності організації з погляду її прибутковості (співставляються прибутки і збитки організації; з’ясовуються зміни прибутків і витрат поточного періоду проти попередніх). Звіт про рух готівки. Відповідні показники звіту про прибутки та збитки ще нічого не говорять про платоспроможність організації. Річ у тому, що готівка (гроші в касі та на банківському рахунку фірми) – це зовсім не те саме, що прибуток. Обсяги готівкових коштів змінюються лише тоді, коли організація фактично отримує платежі або коли сама здійснює якісь виплати. Звіт про рух готівки дозволяє: контролювати надходження грошей в організацію з усіх джерел та їх виплати за зобов’язаннями організації; зробити попередні висновки щодо рівня ліквідності організації.

224.Аналіз фінансових коефіцієнтів.

Більшість важливих для управління даних представлена не абсолютними показниками вартості активів, пасиві, обсягів отримуваного прибутку, а відносними показниками. Будь-який узятий окремо показник балансу, звіту про прибутки та збитки або звіту про рух готівки мало про що свідчить. Проте, коли ці показники розглядати у співвідношенні один з одним, з'являється можливість докладніше оцінити результативність діяльності організації. Відносні показники дозволяють виявити ключові взаємозв’язки, усвідомити сутність явищ, проаналізувати різні аспекти діяльності організації. Розрахунки фінансових коефіцієнтів передбачають співставлення двох або більше показників із документів фінансової звітності. Такій підхід дозволяє менеджеру: порівнювати результати фінансової діяльності організації поточного року з попередніми періодами, визначати зміни, встановлювати тенденції; порівнювати результати фінансової діяльності однієї фірми з відповідними результатами інших фірм у галузі. Для інтерпретації результатів діяльності організації використовують декілька фінансових коефіцієнтів, до найважливішиз з-поміж яких відносять такі групи коефіцієнтів: 1) коефіцієнти ліквідності; 2) коефіцієнти платоспроможності; 3) коефіцієнти прибутковості (рентабельності). Коефіцієнти ліквідності. Ліквідність – це здатність орагнізації своєчасно оплатити свої боргові зобов’язання за рахунок власних активів, тобто конвертувати свої активи в готівку для розрахунків за своїми боргами. Недостатня ліквідність може збільшити витрати на фінансування організації та зробити неможливими сплату рахунків і виплату дивидендів. Основними показниками ліквідності є такі: чистий оборотний капітал, коефіцієнт поточної ліквідності; Коефіцієнти платоспроможності. Характеризують використання запозичених коштів. Переваги запозичених коштів виникають, коли дохід від їх використання перевищує витрати, що пов'язані з їх залученням. Проте, відсотки за кредит можуть перевищувати розміри готівкових коштів організації та привести до банкрутства. До основних коефіцієнтів платоспроможності належать: ) коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; Коефіцієнти прибутковості (рентабельності). Показники прибутковості характеризують здатність організації отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління організацією. До основних показників прибутковості належать: коефіцієнт валового прибутку (рентабельність за маржинальним доходом), коефіцієнт операційного прибутку (рентабельність за операційним прибутком), коефіцієнт чистого прибутку (рентабельність за чистим прибутком), окупність інвестицій (відношення прибутку до загальної суми активів), окупність власного капіталу (прибуток на акціонерний капітал).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑