160.Вимоги і характеристикики формування ефективних структур управління.

1) скорочення розмірів підрозділів і укомплектування їх більш кваліфікованим персоналом;2)зменшення числа рівнів управління;3)групова організація праці як основа нової структури управління;4) орієнтація поточної роботи на запити споживачів;5)створення умов для гнучкої комплектації продукції;6)швидка реакція на зміни;7)обладнання, яке швидко можна переналагоджувати;8)висока продуктивність і низькі витрати;9)висока якість продукції й орієнтація на міцні зв’язки зі споживачами;10) мінімізація запасів.

161.Етапи процесу проектування нових структур управління.

аналіз існуючої структури управління і виявлення на скільки вона відповідає цілям орг-ї, орг.побудові підприємства, вимогам, які ставляться до раціональних стр-р управління. проектування стр-ри управління (визначення майбутньої поведінки організаційної системи, уточнення спеціалізації, визначення можливостей організації диверсифікованого виробни-ва, обгрунтування опт.спів-ня між основним і диверс виробни-вом, оптимального рівня концентрації виробни-ва,оптим-я розміру стр-х підприємств, оптиміз-я центрів відповідальності,визначення завдань по рівнях і ланках управління, ф-й упр-ня, обсягу робіт по ф-х управління, затрат часу, оптим. Чис-ть працюючих, визн-ня типу орг-ї побудови та стр-ри упр-ня, схематичне від-ня проектів, розробка положень про структурні підролзділи, розробка посадових інструкцій, обгрунтування змін тощо.

162.Методи вибору типу організаційної структури управління.

Для вибору типу організаційної структури управління використовуютьтакі основні методи: 1)Метод аналогій – полягає в застосуванні організаційних форм, що виправдали себе в організаціях зі схожими організаційними характеристиками (середовищем, стратегією, технологією, розмірами) відносно до організації, що проектується; 2)Експертно-аналітичний метод – полягає в обстеженні і аналітичному вивченні організації кваліфікованими фахівцями-експертами, які і розробляють відповідну організаційну структуру управління; 3)Метод структуризації цілей – передбачає розробку системи цілей організації, включаючи їх кількісне та якісне формулювання і наступний аналіз базових організаційних структур з точки зору їх відповідності системі цілей; 4)Метод організаційного моделювання – базується на розробці різних варіантів можливих організаційних структур для конкретних об’єктів управління з наступним їх порівнянням (співставленням) і оцінкою за певними критеріями. Критеріями ефективності при співставленні різних варіантів організаційних структур слугують можливості щонайповнішого досягнення цілей організації при відносно нижчих витратах на її функціонування.

163.Оцінка структури управління організацією.

1)Найперша група показників - це показники загальної результативності, виробничо-фінансової діяльності (валовий обсяг ВП в динаміці, в розрахунку на 1га сільськогосподарської угідь та на 1 прац-ка, фондовіддача, вал дохід, прибуток, рент-ть, кред-ка та деб-ка заборгованість); 2)Показники продуктивності праці управлінського персоналу ( Валова продукція на 1 середньо- річного працівника, Валова продукція на 1 люд.день затрачений на управління, Прибуток (збиток) на 1 го працівника управління). 3)Показники економічності управління (питома вага персоналу управління в загальній кількості працівників, їх оплата праці в ЗФОП, питома вага витрат на управління).

164.Характеристика документів організаційної структури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑