135.Поняття структури управління.Основні характеристики структур управління.

Структура управління – це упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів системи, що визначає поділ праці і службових зв’язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з підготовки, прийняття й реалізації управлінських рішень. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами й працівниками і регламентує потоки інформації у систему управління. Структура управління виражається в схемі й параметрах системи управління, штатному розписі, певному співвідношенні структурних підрозділів і працівників апарату управління, положеннях про відділки і служби, у системі підпорядкування і функціональних зв’язків між персоналом управління. Організаційна структура підприємства, тобто наявність функції та склад структурних підрозділів, сильно залежить від галузевих особливостей діяльності підприємства, його розмірів та інших об’єктивних факторів, таких як наявність достатньо розвинутої виробничої та транспортної інфраструктур у місці розташування підприємства тощо. Вона х-ся наступними параметрами: Ступінь складності (кіл-ть ієрархічних рівнів, структурні підрозділи); Ступінь формалізації (сук-ть правил, регуляторів,ступінь централізації); Ступінь централізації (право прийняття рішень). Властивості структур упр-ня: оперативність, централізація, периферійність, живучість, обсяг структури, міра підпорядкованості (ентрофія).

136.Основні елементи структури управління.

Ланка упр-ня - організ-но відокремлені стр-ні підрозділи, відділки, служби. Кожна ланка виконує визначену сукупність завдань. Ланки з’єднуються між собою прямими та зворотніми комунікаційними зв’язками по горизонталі та вертикалі. Ступінь (рівень) упр-ня - сук-ть ланок відповідного ієрархічного рівняупр-ня з визначеною послідовністюїх підлеглості з низу до верху. Вона х-ся наступними параметрами: Ступінь складності (кіл-ть ієрархічних рівнів, структурні підрозділи); Ступінь формалізації (сук-ть правил, регуляторів,ступінь централізації); Ступінь централізації (право прийняття рішень). Властивості структур упр-ня: оперативність, централізація, периферійність, живучість, обсяг структури, міра підпорядкованості (ентрофія).

137.Типи посадових зв’язків "підлеглий-кер-к"за В. Грайкунасом.

Діапазон контролю – це кількість робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові.Проблема постає в визначенні оптимального числа підлеглих. Для усвідомлення проблеми визначення діапазону контролю часто використовується теорія зв’язків “підлеглий-керівник”, запропонована французьким консультантом з управління В.А. Грейкунасом (1933р.). За теорією Грейкунаса існує 3 види посадових зв’язків “підлеглий-керівник” : прямий одиничний зв’язок (керівник-підлеглий); прямий груповий зв’язок (керівник-можливі групи підлеглих); перехресний зв’язок (зв’язки між підлеглими). Для визначення загальної кількості усіх можливих видів зв’язків В.А.Грейкунас запропонував таку формулу: I = N (( 2n-1 / 2) + n – 1), де І–загальна кількість можливих взаємодій керівника з підлеглими та підлеглими між собою; N – кількість підлеглих. Якщо N=2, то І=6 N=3, то І=18 N=5, то І=100. Таким чином, складність управління за Грейкунасом зростає у геометричній прогресії в залежності від кількості підлеглих. Недоліком цієї теорії є те, що вагомість та практична користь цієї формули зменшується внаслідок того, що вона не враховує частоту та жорсткість посадових зв’язків стосовно витрат часу та їх здійснення. Для керівника (доречі, це визнавав і Грейкунас) загальна кількість потенційних посадових зв’язків не так важлива, як їх частота та час, який вони відбирають. Будь-яка управлінська дія, яка скорочує кількість та частоту посадових зв’язків, може збільшити діапазон контролю і, внаслідок цього, скоротити витрати від надмірної кількості підрозділів. Чинниками, які суттєво впливають на частоту та кількість посадових зв’язків, є: рівень професійної підготовки підлеглих. Чим вище професійна підготовка підлеглих, тим ширше може бути діапазон контролю; ступінь складності завдань, що виконуються підлеглими. Чим складніші завдання – тим вужчим має бути діапазон контролю; ступінь одноманітності завдань підлеглих. Чим більш схожими є такі завдання, тим ширше може бути діапазон контролю; ступінь, у якому діяльність підлеглих піддається плануванню. Чим більше можливостей чітко формулювати завдання для підлеглих, тим ширшим може бути діапазон контролю; ступінь мінливості завдань підлеглих. Чим частіше змінюються завдання підлеглих, тим вужчим має бути діапазон контролю; потреби у вказівках (директивах) для підлеглих. Чим більше потреби у регулярному спрямуванні діяльності підлеглих, тим вужчим має бути діапазон контролю.

138.Принципи побудови структур управління.

При побудові організаційної структури управління підприємства, керуючі органи повинні: уможливити повноту відображення цілей і задач організації структурою управління; структура повинна відображати функціональний поділ задач і обсяг повноважень працівників управління - повинна дотримуватися норми керованості; відповідати соціально-культурному середовищу; при побудові структур потрібно враховувати зовнішнє середовище; реалізація принципу відповідності між факторами і повноваженнями з одного боку, й кваліфікацією та рівнем культури з іншого.

139.Етапи проектування структур управління.

1)-аналіз існуючої структури управління і виявлення на скільки вона відповідає цілям орг-ї, орг.побудові підприємства, вимогам, які ставляться до раціональних стр-р управління. 2)-проектування стр-ри управління (визначення майбутньої поведінки організаційної системи, уточнення спеціалізації, визначення можливостей організації диверсифікованого виробни-ва, обгрунтування опт.спів-ня між основним і диверс виробни-вом, оптимального рівня концентрації виробни-ва,оптим-я розміру стр-х підприємств, оптиміз-я центрів відповідальності,визначення завдань по рівнях і ланках управління, ф-й упр-ня, обсягу робіт по ф-х управління, затрат часу, оптим. Чис-ть працюючих, визн-ня типу орг-ї побудови та стр-ри упр-ня, схематичне від-ня проектів, розробка положень про структурні підролзділи, розробка посадових інструкцій, обгрунтування змін тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑