110. Класифікація цілей організації.

 1) за періодом часу (стратегічні 1 рік, тактичні 1-5 років, оперативні до 1 року); 2) за змістом (економічні, соціальні, організаційні, політичні, наукові, технічні, екологічні); 3) пріоритетність (особливо пріорітетні, пріорітетні, решта); 4) повторюваність (повторювані, разові (нові)); 5) ділове середовище (зовнішнє, внутрішнє); 6)організаційна структура (цілі організації, цілі підрозділів); 7)функціонування підсистем (маркетинг, інновац., фінанс., виробн., менеджмен ); 8) в стадії життєвого циклу (створення, рост, зрілості, завершення).

111. Зміни цілей організації залежно від стадій життєвого циклу.

 Цілі, які бувають на стадії створення: 1) планування спрямоване на те, щоб вийти на ринок; 2) встановлення ділових відносин з партнерами; 3) знайти необхідні засоби для стартової діяльності; 4) цілі спрямовані на виживання. Цілі на стадії росту: 1) успішне місце організації на ринку; 2) задовільні фінансові результати . Це розширяє сферу діяльності ринку. Цілі на стадії зрілості: 1) цілі пов’язані з подальшим вдосконаленням структури управління; 2) методичне ведення нових систем і методів управління. Завершальна стадія: 1) пов’язана з вирішенням проблем: повна зупинка діяльності, звільнення працівників, продаж матеріалів).

 112. Основні напрямки за якими в організації встановлюються цілі.

 1) прибутковість; 2) ринок; 3) продуктивність (затрати на одиницю продукції, на одиницю часу); 4) продуктивність ( асортимент ); 5) фінансовий рух готівки; 6) потужність організації;7) впровадження нововведень; 8) організація; 9) людські ресурси (кваліфікація працівників, стимулювання праці ); 10) благодійність.

 113. Поняття "дерево цілей". Основні принципи його побудови.

 Дерево цілей – це схема, яка відображає підпорядкування і внутрішній зв’язок цілей. Принципи побудови: 1) головна ціль повинна мати конкретний результат; 2) реалізація підцілей кожного наступного рівня є необхідною і достатньою умовою дослідження цілей попереднього рівня; 3) кількість рівнів дерева цілей залежить від масштабів складності поставлених цілей, прийнятої в організаційній структурі і ієрархії менеджменту.

 114. Концепція управління за цілями ( концепція МОВ ).

Одним з широко розповсюджених на практиці способів встановлення цілей та оцінки діяльності керівників є так зване “управління за цілями. У відповідності до концепції МВО загальноорганізаційні цілі можна розділити на декілька більш дрібних цілей окремих структурних одиниць організації, які, у свою чергу, можна трансформувати в цілі окремих груп і підрозділів і далі розбити на цілі діяльності окремих виконавців. Сутність концепці МВО полягає у тому,шоб: для кожного співробітника організації визничити мету його діяльності; забезпечити взаємозв’язок таких цілей; забезпечити досягнення кожним виконавцем встановленої для нього мети. На відміну від традиційного процесу встановлення цілей, в процесі МВО цілі для підлеглих не встановлюються керівником одноособово (не навязуються підлеглим). В процесі МВО керівник та підлеглий співробітничають, визначаючи цілі діяльності підлеглого. Необхідною складовою МВО є наявність зворотнього зв’язку. В ідеалі МВО вимагає встановлення безперервного зворотнього зв’язку, тобто такого, коли робітник самостійно без зовнішнього втручання відстежує та коригує власні дії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑