Тема 9.3. Принципи оподаткування.

Важливим елементом теорії податків виступають принципи оподаткування. Їх класично сформулював в свій час А. Сміт в роботі “Дослідження про природу та причини багатства народу” – це:

 загальність;

 справедливість;

 визначеність;

 зручність.

У детальному викладенні А.Буковєцкого ці принципи сформульовані таким чином:

1.Підлеглі кожної держави мають підтримувати його у міру можливості, відповідно до своїх статків, тобто відповідно до доходів, які вони отримують під охороною уряду. (Дотримання цього постулату або знехтування ним призводить до, так званих, рівності або нерівності в оподаткуванні.)

2.Податок, який має сплачувати кожний громадянин, має бути точно визначеним, а не довільним. Розмір податку, час і засіб його сплати мають бути ясними та відомими, як самому платнику податку, так і будь-кому.

3.Кожний податок має стягуватись в такий час та в такий спосіб, які є найбільш зручними для платника.

4.Кожний податок має бути побудований таким чином, щоб він забирав у платника якомога менше зверху того, що надходить в каси держави.

Три останні принципи є основою сучасної податкової політики. Перший - потребує уточнення, оскільки не можна ототожнювати дохід з платоспроможністю, тому що ці два поняття не співпадають.

А.Вагнер, розвиваючи теорію оподаткування, згрупував принципи оподаткування у три групи:

фінансово-технічні;

народногосподарські;

справедливості.

Першість він надавав фінансово-технічним принципам. Це цілком закономірним, оскільки податки уявляють з себе фінансову категорію. З поширенням недержавних форм власності та обмеженням господарських функцій держави буде зменшуватись народногосподарський підхід до оподаткування.

У світовій практиці на даний момент склалися чотири основні принципи оподаткування:

1.Принцип вигоди - платники мають обкладатися податком в такому ступені, в якому вони використовують програми, що фінансуються за рахунок податків.

2.Принцип платоспроможності - розмір податку має співвідноситись з величиною доходу та багатства платника податку.

3.Справедливості за горизонталлю - рівні за доходами та ступеню використання державних програм платники податку мають сплачувати і рівні податки.

4.Справедливості за вертикаллю - якщо соціально та економічно рівні платники податків сплачують рівні податки, нерівні мають сплачувати - нерівні.

Проаналізувавши практику побудови податкових систем та принципів їх формування у економічно розвинених країнах, можна сформулювати основні засади ефективного оподаткування:

 Сума сплаченого податку завжди має дорівнювати вартості благ і послуг, які платникові надає держава.

 Усі податки повинні мати цільове призначення, тобто стягуватися під конкретний вид державних витрат.

 Знеособлений податок дає можливість непродуктивного його використання урядом.

 Платники податків мають бути поінформовані урядом, на які цілі були використані їх податки.

 Нові податки мають запроваджуватися лише для фінансування відповідних витрат, але не для ліквідації бюджетного дефіциту.

 Об’єктом оподаткування має виступати лише дохід а не його джерело й не розмір витрат.

 Податок має бути пропорційним доходу, але прогресія оподаткування не повинна перевищувати розумного оптимуму, що дорівнює 1/3 загального доходу.

 Умови оподаткування мають бути простими та зрозумілими платникам податків.

 Податок слід стягувати у зручний для платника час й прийнятним для нього методом, при цьому слід враховувати дешевизну стягування податків.

В складній соціально-економічній ситуації, що склалася в сучасному світовому господарстві, точне дотримання цих принципів є неможливим. Тому сучасні податкові системи - це завжди компроміс між принципами оподаткування та політичною владою.

В Україні таких компромісів немає і тому податкова політика базується на таких засадах:

1)стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності - запровадження пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованої на розвиток виробництва;

2)обов’язковість - впровадження норм із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що визначені на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, і встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

3)рівнозначність та пропорційність - стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у певних пропорціях від отриманого прибутку та забезпечується сплата рівних податків і зборів (обов’язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів - на більші статки;

4)рівність - недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичним та фізичним особам, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків із сплати податків і зборів;

5)соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом впровадження економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі і надвисокі доходи;

6)стабільність - забезпечення сталості податків і зборів (обов’язкових платежів) та їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

7)економічна обґрунтованість - встановлення податків і зборів (обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки і фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами;

8)рівномірність сплати - встановлення термінів сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів в бюджет для фінансування видатків;

9)компетенція - встановлення та відміна податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно із законодавством про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною радою АРК та сільськими, селищними, міськими радами;

10)єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів із обов’язковим визначенням платника податку і збору, об’єкту оподаткування, джерела сплати податку і збору, податкового періоду, ставок податку і збору, термінів і порядку сплати податку, підстави для надання податкових пільг;

11)доступність - забезпечення доступності норм податкового законодавства для платників податків і зборів.

Однак суперечки щодо основних принципів податкової політики розв’язуються самим життям. Вже давно відмічено, що податкова система по відношенню до економічної займає підлегле положення. Але для успішного функціонування податкової системи мають бути створені відповідні економічні умови.

Питання до теми:

1. Визначте принципи оподаткування за А.Смітом.

2. Як сформулював принципи оподаткування А.Вагнер?

3. Вкажіть основні засади ефективного оподаткування?

4. На яких засадах базується податкова політика в Україні?

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑