Тема 8.7. Бюджетний процес, його стадії та принципи

Бюджетний процес - це регламентована законом діяльність органів влади та управління із складення, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Ефективний бюджетний процес - це далеко більше, ніж підготовка юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групам статей. Ефективно складання бюджету є загально визначеним процесом, який має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний і фінансовий виміри.

Бюджетний процес складається із заходів, що охоплюють розробку, виконання та оцінку плану з надання послуг та основних фондів.

Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджету;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Ефективний бюджетний процес:

Ø включає довгострокову перспективу,

Ø встановлює зв'язок із загальними організаційними цілями,

Ø зосереджує бюджетні рішення на результатах і наслідках,

Ø включає і заохочує ефективне спілкування із заінтересованими особами, надає стимули керівництву.

Ці основні риси складання бюджету вказують на те, що бюджетний процес є не просто вправою на збалансування доходів і видатків одного року, але стратегічною дією, яка охоплює багаторічний та оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Ефективний бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, даючи стимули і гнучкість головним розпорядникам коштів вдосконалити

Основним завданням бюджетного процесу є допомога суб'єктам, що приймають участь у бюджетному процесі:

1. Встановити загальні цілі для ухвалення рішень.

2. Розробити підходи до досягнення цілей.

3. Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей. Треба підготувати і затвердити фінансовий план і бюджет, що ведуть до досягнення цілей зважаючи на обмеження наявних ресурсів.

4. Оцінювати ефективність і корегувати її. Програму і фінансову ефективність треба постійно оцінювати і корегувати, щоб заохочувати наближення до цілей.

Складові бюджетного процесу:

1. Оцінити потреби, пріоритети, ускладнення і можливості громади.

2. Визначити можливості і ускладнення щодо послуг, основних фондів та управління.

3. Розробити та розповсюдити загальні цілі.

4. Затвердити фінансову політику.

5. Розробити програмні, оперативні та інвестиційні політику і плани.

6. Розробити програми і послуги, що узгоджуються з політикою і планами.

7. Розробити управлінські стратегії.

8. Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей.

9. Розробити процес підготовки і затвердження бюджету.

10. Розробити і оцінити фінансові варіанти.

11. Ухвалити варіанти, необхідні для затвердження бюджету.

12. Оцінювати ефективність та робити поправки.

13. Наглядати, виміряти та оцінювати ефективність.

14. Вносити відповідні зміни, коригувати.

Бюджетний цикл - підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції.

Бюджетний кодекс запроваджує процедуру парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на основних макропоказниках економічного та соціального розвитку України на наступний бюджетний період, аналізу виконання бюджету у поточному періоді, пріоритетів та програми уряду. Верховна Рада України або схвалює, або бере до відома зазначений документ.

На підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів та типовою формою, яких зобов'язані дотримуватися головні розпорядники коштів, власне і розробляються бюджетні запити. Місцеві фінансові органи на основі результатів аналізу приймають рішення про включення цих запитів до проекту бюджету.

Бюджетний кодекс чітко встановлює граничні терміни прийняття відповідних рішень. Бюджетний календар

Січень

 Затвердження розпису Державного бюджету України

Лютий

 Визначення переліку статистичних показників необхідних для обрахунку міжбюджетних трансфертів

Березень

 Збір статистичної інформації для визначення корегуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів

Квітень

Розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України

 До 1 – Національний банк України подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект основних засад грошово-кредитної політики та проект кошторису.

Травень

 Не пізніше 1 – подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України;

 Розгляд Верховною Радою звіту про виконання закону про Державний бюджет України;

 Розгляд основних макропоказників економічного і соціального розвитку України;

 Аналіз виконання бюджету у поточному бюджетному періоді;

 Оцінка обсягу фінансування бюджету;

 Складання пропозицій проекту державного бюджету України;

 Не пізніше, ніж за чотири дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Червень

Визначення основних напрямків бюджетної політики

 Не пізніше 1 – парламентські слухання з питань бюджетної політики (з доповіддю про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України);

 схвалення Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період

Липень

Складання проекту Державного бюджету України

 інструкції щодо підготовки бюджетних запитів;

 розроблення бюджетних запитів;

 аналіз бюджетних запитів;

 включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України

Серпень

 подання проекту закону про Державний бюджет України кабінету Міністрів України;

 обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

 не пізніше 15 – оприлюднення законів, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів

Вересень

Розгляд проекту

 схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів України;

 не пізніше 15 – подання проекту закону з відповідними матеріалами Верховній Раді України;

 не пізніше 22 – опублікування проекту закону в газеті “Урядовий кур’єр”;

 не пізніше 20 – представлення проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Жовтень

Розгляд та прийняття Державного бюджету України Верховною Радою України

 не пізніше 1 – розгляд проекту закону в комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України та подання пропозицій до Комітету з питань бюджету;

 не пізніше 15 – розгляд Комітетом з питань бюджету спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів пропозицій до проекту закону та підготовка висновків та пропозицій до нього;

 розгляд проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні;

 підготовка проекту закону до другого читання

Листопад

 не пізніше 3 – Кабінет Міністрів подає доопрацьований проект закону відповідно до бюджетних висновків і порівняльну таблицю;

 3 – 6 Комітет з питань бюджету готує висновки щодо розгляду проекту закону в другому читанні;

 не пізніше 20 – прийняття проекту закону в другому читанні;

 не пізніше 25 – внесення проекту закону на розгляд у третьому читанні;

 прийняття проекту закону в третьому читанні

Грудень

 до 1 прийняття закону про Державний бюджет України;

 формування місцевих бюджетів

Важливим елементом є те, що головні розпорядники бюджетних коштів можуть брати зобов'язання та витрачати бюджетні кошти лише в межах відповідних бюджетних асигнувань. Касове виконання бюджету

В сфері муніципального управління касове виконання здійснюється двома шляхами:

1) "система єдиного казначейства" - тобто коли держава керує муніципальними коштами (Франція);

1) "система автономного управління” - коли цю функцію покладено на муніципалітет (Германія, Австрія). Є приклади змішаних підходів (Італія).

Переваги:

1. Держава збирає всі доходи і згідно розпису перераховує кошти незалежно від надходжень, також перераховує субсидії, лишки коштів інвестує.

2. Надійність управління грошовою масою, гнучкість і чіткий розподіл.

3. Спрощується процедура контролю, зменшуються ризики, немає касових розривів.

4. Попередній контроль

5. Заключний контроль.

6. В режимі автономії фінансового управління кожен муніципалітет розглядається як незалежна одиниця.

7. В разі негативного балансу потрібне залучення коштів банку, а це сплата відсотків

В деяких країнах в цілях управління місцевими коштами органи місцевого самоврядування можуть створювати місцеве казначейство за рахунок коштів місцевих бюджетів, або заключати угоди з федеральним урядом на обслуговування (Росія)

Виходячи з цього, казначейське обслуговування має ряд переваг щодо ефективності використання бюджетних коштів, попереднього контролю, єдиного методологічного підходу.

Тому необхідно розробити концепцію казначейського обслуговування, визначивши права і повноваження кожного з учасників. При цьому необхідно забезпечити недопущення нецільового використання, неефективного розміщення замовлень, тобто всю повноту контролю.

Питання до теми:

1. Що з себе уявляє бюджетний процес?

2. Дайте характеристику ефективного бюджетного процесу.

3. Вкажіть основне призначення бюджетного календар?

4. Які основні дати закріплено у Бюджетному Кодексі України?

5. Розкрийте сутність системи казначейського виконання бюджету. Які основні переваги вона має?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑