Тема 8.4. Видатки державного бюджету

Видатки бюджету – це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом.

Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків);

2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю їх приведення до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою міжнародної порівнянності показників бюджету.

Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації об’єднаних націй. Класифікація має три рівні: категорії (від 1 до 10), групи та класи.

Функціональна класифікація видатків бюджету

Видатки бюджетів за функціональною структурою класифікуються у відповідності до основних функцій держави.

Згідно до Бюджетної класифікації до даної групи видатків застосовується чотирьохзначний код, а самі видатки групуються за такими напрямами:

 

Код

Найменування

0100

Загальнодержавні функції

0200

Оборона

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

0400

Економічна діяльність

0410

Загальна економічна, торгівельна та трудова діяльність

0420

Сільське господарство та мисливство, рибне господарство

0430

Паливно-енергетичний комплекс

0440

Інша промисловість та будівництво

0450

Транспорт

0460

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

0470

Інші галузі економіки

0480

Дослідження і розробки в галузях економіки

0490

Інша економічна діяльність

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0600

Житлово-комунальне господарство

0700

Охорона здоров’я

0800

Духовний та фізичний розвиток

0900

Освіта

0910

Дошкільна освіта

0920

Загальна середня освіта

0930

Професійно-технічна освіта

0940

Вища освіта

0941

Вищі навчальні заклади 1 і 2 рівнів акредитації

0942

Вищі навчальні заклади 3 і 4 рівнів акредитації

0950

Післядипломна освіта

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

0980

Дослідження і розробки у сфері освіти

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Економічна класифікація видатків бюджету

Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню тощо). Такий розподіл дозволяє виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з погляду виконання бюджету.

За даною класифікацією під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони поділяються на поточні та капітальні (розвитку); відплатні (здійсненими в обмін на товар чи послугу) або невідплатні(односторонніми).

Поточні видатки – це видатки бюджетів на фінансування мережі підприємств, організацій та установ на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення та інших, що не належать до видатків розвитку. Код 1000.

До них належать:

1) видатки на товари та послуги – 1100;

2) виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями – 1200;

3) субсидії й поточні трансферти – 1300.

Капітальні видатки (видатки розвитку) - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності, зокрема, фінансування капітальних вкладень, структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням. Код 2000.

До них належать:

1) придбання основного капіталу – 2100;

2) створення державних запасів та резервів – 2200;

3) придбання землі і нематеріальних активів – 2300;

4) капітальні трансфертів – 2400.

За цією класифікацією виділені ще дві групи видатків: нерозподілені видатки (3000); кредитування з вирахуванням погашення (4000).

Відомча класифікація видатків бюджету

Відомча класифікація видатків державного бюджету визначається відповідно до Закону про державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України).

За даною класифікацією визначені головні розпорядники бюджетних коштів. А саме:

1) Управління справами верховної Ради України – 11;

2) Державне управління справами – 30;

3) Господарське управління Секретаріату Кабміну України - 41;

4) Верховний суд України - 60;

5) Конституційний Суд України – 80;

6) Генеральна прокуратура України – 90;

7) Міністерства, Державні комітети, Державна митна служба України, Державна туристична адміністрація, НАН України; СБУ, ЦВК України тощо(тризначні коди);

8) Рада Міністрів АРК.; обласні державні адміністрації; Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Відомча класифікація видатків місцевого бюджету визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті Бюджетного кодексу України).

Програмна класифікація видатків бюджету

Програмна класифікація видатків державного бюджету відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у Законі про Державний бюджет України.

Питання до теми:

1. Дайте характеристику видаткам державного бюджету.

2. Які існують класифікаційні ознаки видатків державного бюджету?

3. Яка класифікація застосовувалася при формуванні Закону України “Про державний бюджет України на 2003 рік”. Дайте її характеристику?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑