Тема 6.4. Поняття про аудит, його принципи порядок проведення та перспективи розвитку в Україні.

Новий вид фінансового контролю , що виник в Україні на початку 90 років має назву аудиторського контролю.

З переходом до ринкової системи управління економікою та появою різноманітних комерційних структур значно підвищуються вимоги до їх фінансової надійності та об’єктивності при оцінці фінансового стану.

Основні завдання аудиторського контролю:

Ø встановлення достовірності бухгалтерської і фінансової звітності і відповідності зроблених фінансових і господарських операцій нормативним актам;

Ø перевірка платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій та інших фінансових зобов’язань та вимог економічних суб’єктів, що перевіряються.

Аудиторські служби можуть надавати за вимогою господарюючих суб’єктів й інші послуги:

Ø постановку та ведення бухгалтерського обліку;

Ø складення бухгалтерської звітності і декларацій про доходи;

Ø аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності;

Ø навчання працівників бухгалтерських служб та консультування з питань фінансово-господарської діяльності;

Ø опрацювання рекомендацій, отриманих в результаті аудиторських перевірок.

Аудиторська перевірка може бути обов’язковою та ініціативною.

Ініціативна здійснюється за рішенням саме економічного суб’єкта.

Обов’язкова відбувається у встановленому порядку у всіх випадках, передбачених законодавством України.

Обов’язковій аудиторській перевірці підлягають всі банки; страхові організації, біржі, позабюджетні фонди, що створюються за рахунок обов’язкових відрахувань, благочинні фонди; всі підприємства, що створені в формі відкритого акціонерного товариства, незалежно від числа акціонерів та розміру статутного капіталу, а також підприємства, що мають у статутному фонді частку, що належить іноземним інвесторам.

Окрім того, щорічному аудиторському контролю підлягають підприємства (за винятком державних та муніципальних), окремі фінансові показники яких перевищують критерії, встановлені Урядом.

Обов’язкова перевірка може бути проведеною і за дорученням державних органів - прокуратура, казначейства, податкової служби та податкової поліції. Ухилення економічного суб’єкта від проведення обов’язкової аудиторської перевірки або перешкоджання її проведенню тягне за собою утримання штрафу за рішенням суду.

Аудиторський контроль - незалежний невідомчий фінансовий контроль. Його можуть проводити як окремі фізичні особи, що пройшли державну атестацію та зареєстровані як підприємці-аудитори, так і аудиторські фірми, в тому числі іноземні, які можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, що передбачена законодавством.

Після отримання ліцензії на право здійснення аудиторської діяльності, вони включаються до складу Державного реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Аудитори та аудиторські фірми не мають права займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю.

Всі види аудиторських послуг є платними. Як правило, відношення між аудитором та клієнтом оформлюються угодою з оплатою послуг за договірними цінами. Якщо перевірка відбувається за дорученням судових органів, оплата відбувається за кошт організації, що перевіряється, за тарифами, які затверджені законодавством.

Результати аудиторської перевірки оформлюються у вигляді висновок аудитора. Цей документ має силу для всіх юридичних та фізичних осіб. Розрізняють 4-ри варіанти висновок:

1. Висновок без зауважень. Аудитор підтверджує достовірність показників бухгалтерської звітності та бухгалтерського балансу.

2. Висновок із зауваженнями. Свідчить про загальну позитивну думку аудитора про достовірність показників фінансової та бухгалтерської звітності, але ним встановлені окремі недоліки, які викладені в аналітичному розділі висновок.

3. Негативний висновок. Складається у тих випадках, коли за думкою аудитора бухгалтерський облік не відповідає діючому законодавству, а фінансова звітність не дає уяви про фінансовий стан підприємства, що перевіряється.

4. Висновок не складається, якщо аудитор не зміг викласти свою думку про якість обліку та звітності у зв’язку з неотриманням від суб’єкта, що перевіряється, достатньо переконливих доказів.

Аудиторський фінансовий контроль знаходиться в процесі розвитку, його сфера діяльності буде поширюватись в залежності від розвитку цивілізованих ринкових відносин в країні, підвищення кваліфікації співробітників економічних служб та зростання попиту на їх послуги з метою зниження фінансових ризиків в умовах зростаючої конкуренції.

Питання до теми.

1. Аудит як незалежний вид фінансового контролю.

2. Охарактеризувати основні завдання аудиторського контролю.

3. Види аудиторського контролю та особливості оформлення аудиторських висновків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑