Тема 8.5. Проблеми дефіциту бюджету, його причини та напрями скорочення

Бюджетний дефіцит - це фінансове явище, яке, як правило, не є виключенням. В сучасному світі не має держави, яка в своїй історії не зіткалася б з бюджетним дефіцитом. Але якість самого бюджетного дефіциту може бути різною:

·дефіцит може бути пов’язаним з великими капіталовкладеннями в економіку. В цьому випадку він відображає не кризову течею суспільних процесів, а державне регулювання економічної кон’юнктури, намагання забезпечити прогресивні зрушення в економіці;

·дефіцит виникає в результаті надзвичайних обставин (війна, стихійне лихо тощо), коли резервів стає недостатньо та необхідно залучати джерела особливого роду;

·дефіцит може відображати кризові явища в економіці, її розлад, неефективність фінансово-кредитних зв’язків, непридатність уряду тримати ситуацію під контролем.

В останньому випадку він - є явищем достатньо показним, яке вимагає прийняття мір не лише з оздоровлення господарства, але і відповідних політичних рішень.

Звідси ясно, що в умовах економіки, яка розвивається достатньо динамічно, бюджетний дефіцит може знаходитись в певних допустимих межах.

Нажаль відсутність серйозних досліджень у вітчизняній науці щодо дефіциту державного бюджету, заперечення можливості його виникнення, порівняно низька фінансова культура призвели до того, що існуючі економічні відомства країни виявились неспроможними управляти бюджетним дефіцитом.

За останні роки відбувся значний стрибок бюджетного дефіциту. Він призвів до швидкого зростання державного боргу, як внутрішнього, так і зовнішнього. Якщо враховувати те, що положення вважається контрольованим у разі, коли державний борг не перевищує 1/2 ВВП та бюджетному дефіциті не більш 2-3% ВВП, наявний стан економіки України можна вважати за тяжкий і кризовий.

Основними причинами бюджетного дефіциту в Україні є:

·низька ефективність суспільного виробництва, погіршується малою результативністю зовнішньоекономічних зв’язків;

·нераціональна структура бюджетних витрат, посилена прагненням жити не за коштами (надмірні військові витрати, допомога іноземним державам, інвестиції в проекти віку);

·неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його в якості стимулятора розвитку економічної та соціальної сфери.

Значне збільшення дефіциту бюджету призвело до зростання інфляційних процесів, оскільки для покриття дефіциту держава використовує грошово-кредитну емісію.

Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, соціальні) бюджетного дефіциту вимагають постійних мір щодо його здолання. На сьогодні - це одне з головних завдань бюджетної, а також державної політики взагалі.

Тільки розв’язав це завдання можна впроваджувати цілеспрямовану фінансову політики. При цьому слід враховувати до якої межі і якими темпами необхідно збалансовувати бюджетні доходи та видатки.

В програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту необхідно включати:

·зміни напрямів інвестування бюджетних коштів в галузі народного господарства з метою підвищення фінансової віддачі з кожної грошової одиниці;

·різке скорочення сфери державної економіки та державного фінансування;

·зниження військових витрат;

·заборона НБУ надавати кредити уряду без відповідного оформлення заборгованості цінними паперами;

·залучення в країну іноземного капіталу, що само по собі вирішує декілька завдань: скорочення витрат на капіталовкладення, збільшення робочих місць та обсягів продажу, з’являється новий платник податків.

Розробка заходів, спрямованих на скорочення видатків та збільшення доходів, регулювання бюджетного дефіциту в сукупності з іншими антикризовими заходами дозволяє стабілізувати фінансовий стан країни

Питання до теми:

1. Дайте визначення економічній категорії “дефіцит державного бюджету” та визначте основні причини його виникнення.

2. Вкажіть шляхи скорочення дефіциту державного бюджету.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑