Тема 6.1. Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи

Фінансовий контроль - одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за законністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави.

Цей вид контролю здійснюється:

1) за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;

2) щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат.

Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів.

Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу.

Об’єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.

Суб’єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об’єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.

Державні органи контролю насамперед перевіряють використання фондів державних органів, тобто дотримання вимог законів, що регулюють фінансові взаємини між господарськими суб’єктами, між державою і населенням.

Фінансовий контроль держави спрямований насамперед на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах державної форми власності.

Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов’язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.

У цілому фінансовий контроль держави спрямований на

Ø пошук резервів зростання фінансових ресурсів на виробництво,

Ø правильне відображення в господарських операціях їхньої вартості,

Ø виявлення непродуктивних витрат.

Вплив фінансового контролю на процеси, пов’язані з функціонуванням фінансів, виявляється через фінансові санкції та інші заходи з усунення виявлених недоліків.

Матеріали фінансового контролю використовують для прийняття управлінських рішень, а також для внесення змін у чинне фінансове законодавство.

Принципи фінансового контролю:

Ø незалежність (виключення матеріальної чи моральної зацікавленості перевіряючого);

Ø гласність (результати перевірок публікуються для широкого загалу);

Ø превентивність (попереджувальний характер фінансового контролю);

Ø дієвість (за результатами контрольної перевірки завжди приймаються певні заходи);

Ø регулярність (контроль проводиться з певною періодичністю);

Ø об'єктивність (контроль проводиться згідно з вимогами чинного законодавства);

Ø всеохоплюючий характер (по можливості фінансовий контроль повинен охоплювати всі сторони фінансово-господарської діяльності).

Питання до теми:

1. Дайте визначення категорії “фінансовий контроль”

2. За якими напрямами здійснюється фінансовий контроль?

3. Визначте об’єкт і суб’єктів фінансового контролю

4. Охарактеризуйте сферу фінансового контролю збоку держави

5. На яких засадах (принципах) здійснюється фінансовий контроль?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑