Тема 3.3.3. Фінансовий механізм та фінансове право

Діяльність держави в області фінансів здійснюється за певними правилами з дотриманням встановлених норм.

Введення юридичних норм в область фінансів має велике значення для успішного проведення фінансової політики, чіткого функціонування фінансового механізму.

Держава, встановлюючи способи організації фінансових відносин, видає закони.

Так, Верховна Рада України видає закони про податки, щорічно приймається закон про держбюджет тощо.

Введення юридичних норм дозволяє встановлювати єдині правила організації фінансових зв’язків, захистити економічні інтереси суспільства і окремих громадян.

Дотримання правових норм забезпечує сувору фінансову дисципліну, дозволяє впроваджувати єдину політику в області фінансів.

Таким чином, виступаючи інструментом оформлення та проведення фінансової політики, право здійснює активний, але опосередкований (через фінансову політику та фінансовий механізм) вплив на економічний розвиток.

В сучасних умовах, коли впроваджуються кардинальні зміни в життя суспільства, важливо забезпечити своєчасне рішення законодавчих проблем.

Незадовільний стан законодавства гальмує суспільний розвиток.

Розбіжності щодо правового регулювання перетворюються витратами в економіці, негативними соціальними та етичними наслідками.

Формуючи фінансовий механізм, держава намагається забезпечити його найбільш повну відповідність вимогам фінансової політики того чи іншого періоду, що є запорукою повноти реалізації його цілей та завдань.

При цьому мусить втримуватись прагнення до найбільш повної ув’язки фінансового механізму та його окремих елементів з особистими та колективними інтересами, що і є реальною запорукою ефективної діяльності фінансового механізму.

В сучасних умовах реформування економіки України відбувається вдосконалення фінансового механізму. Найважливішими проблемами, які вирішуються при цьому, є такі:

Ø створення передумов для розвитку і становлення ринкових відносин в Україні;

Ø забезпечення раціональних пропорцій розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту;

Ø забезпечення необхідних темпів економічного зростання;

Ø науково обґрунтоване фінансове планування і прогнозування обсягів централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу і використання;

Ø підвищення результативності фінансового контролю;

Ø вдосконалення механізму дії фінансових важелів, стимулів і санкцій;

Ø адекватне правове і нормативне забезпечення функціонування усього фінансового механізму.

Питання до теми.

1. “Фінансовий механізм” як економічна категорія.

2. Дати характеристику структури фінансового механізму та його складових елементів.

3. Охарактеризувати сфери та ланки фінансового механізму.

4. Розкрити взаємозв‘язок фінансового механізму з фінансовим правом.

5. Основні напрямки вдосконалення фінансового механізму на сучасному етапі економічного розвитку України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑