4.3. Зв'язок питомої ефективності неперервної функції системи

з питомою ефективністю ІС

Кiлькiсно надiйнiсть IС за неперервними і дискретними функцiями опи­сується по-рiзному.

Н-функцiї можуть визначатися як виконання деяких дiй (Н-функцiї 1 -го виду) чи як досягнення деякого результату, вираженого в питомих (на оди­ницю часу) технiчних чи економiчних показниках (Н-функцiї 2-го виду).

Для Н-функцiй 1-го виду характеристичними випадковими величинами є час безвiдмовного виконання системою деякої функцiї i час вiдновлення

38

працездатностi системи по деякiй функцiї. В якостi одиничних показникiв безвідмовності i ремонтопридатності використовуються:

        напрацювання системи на вiдмову деякої i-тої функцiї;

        ймовiрнiсть безвiдмовного виконання системою i-тої функцiї протя­гом заданого часу;

        ймовiрнiсть вiдновлення працездатностi системи по i-тiй функцiїпротягом заданого часу.

Комплексними показниками є:

        коефiцiєнт готовностi системи по i-тiй функцiї;

        коефiцiєнт технiчного використання системи по i-тiй функцiї.

При розглядi Н-функцiй 2-го виду вводяться поняття питомої (часової) ефективностi (εt) i-тої функцiї i питомої ефективностi системи (Еt) в момент t, який визначається виразом:

т

s=1

де m — загальне число виконуваних системою Н-функцiй 1 -го виду;

Yst _ двiйкова змiнна, яка приймає значення 1, якщо в момент t функцiя S виконується, i значення 0 — в iншому випадку.

У зв'язку iз випадковiстю моментiв вiдмов i вiдновлень компонентiв си­стеми функцiя Еt(t) є випадковою. Число i значення рiвнiв, на яких може знаходитися Е, визначаються значенням m i набором значень S.

Н-функцiя 2-го виду визначається як забезпечення перебування системи на деякому фiксованому рiвнi Еi або в деякому iнтервалi рiвнiв ІУЕ^ в якостi яких приймаються рiвнi ефективностi системи в рiзних станах.

Одиничним показником надiйностi по Н-функцiях 2-го виду є:

         середнiй час перебування системи на заданому рiвнi ефективностi i взаданому iнтервалi рiвнiв вiдповiдно;

         ймовiрнiсть того, що протягом заданого часу система збереже зада­ний рiвень ефективностi чи не вийде за межi заданого дiапазону рiвнiв.

 тах:

Комплексним показником надiйностi по Н-функцiях 2-го виду є надiйнiсний коефiцiєнт зниження ефективностi — вiдношення середнього ефекту вiд впровадження системи Еt(t) за досить тривалий iнтервал часу роботи до максимального ефекту Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑