7.3. Характерні особливості задач, що розв'язуються в комп'ютерних ІС

Система оброблення даних складається із задач - алгоритмів або сукуп­ностей алгоритмів формування вихідних документів (повідомлень), що ма­ють певне функціональне значення для управління діяльністю суб'єкта гос­подарювання.

Задачі, що розв'язуються в комп'ютерних ІС, мають ряд характерних особливостей, що впливають на технологію автоматизованої обробки даних:

1. Інформаційний взаємозв'язок, який виявляється в тому, що результа­ти розв'язування одних задач є вхідними даними для розв'язування інших.Ця особливість впливає на склад та зміст інформаційної бази комп'ютерноїсистеми, потребуючи також вибору способів і методів нагромадження ізберігання інформації в системі.

2.       Масовість та груповий характер вирішення. Як правило, економічнірозрахунки виконуються через певний термін, причому визначається неодин, а група взаємопов'язаних економічних показників. Ця особливістьвпливає на структуру алгоритмів розв'язування задач, а також на склад тазміст програмного забезпечення систем.

3.       Потреба багатоваріантного розв'язування. Це стосується задач прогно­зування, планування та прийняття рішень. Саме тому в комп'ютерній систе­мі мають бути передбачені відповідні спеціальні інструментальні та апаратнізасоби, наприклад, база моделей для задоволення згаданої потреби.

63

4.        Чітко регламентовані терміни подання вхідних даних і результатіврозв'язування задач, а також вимоги до точності вхідних даних і результа­тів розв'язування задач. Тому при створенні комп'ютерної ІС необхідно ви­рішувати питання контролю інформації на всіх етапах її перетворення.

5.        Постійні зміни складу економічних показників та методик їх розраху­нку. Ця особливість впливає на склад і зміст програмного забезпечення,особливо на його прикладну частину.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑