8.1.3.         Часове резервування

Часове резервування — таке планування роботи системи, при якому створюється резерв робочого часу для виконання заданих функцiй. Цей ре­зерв може забезпечуватись рiзними способами.

83

Нехай для виконання деякої операцiї, наприклад для передачi iнформацiї заданого об'єму, необхiдний час t. При плануваннi роботи на цю операцiю вiдводиться час (t+tр), де tр — резервний час. Резервний час може бути використаний або для повторення передачi iнформацiї, або для усу­нення несправностi апаратури. Введення tр дозволяє пiдвищити до­стовiрнiсть роботи i знижує кiлькiсть вiдмов, враховуваних при оцiнцi надiйностi.

Апаратура передачi i прийому iнформацiї може знаходитись в режимi неперервної готовностi, але iнформацiю передає i приймає на великих iнтервалах часу перiодично. В цьому випадку виникають iнтервали часу, на яких вiдмови апаратури не приводять до вiдмови функцiонування системи. Таким чином, створюється своєрiдний резерв часу. Вiн може бути викорис­таний для усунення несправностей. Вiдмови, якi виникли на iнтервалi цього резервного часу, не враховуються при оцiнцi надiйностi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑