8. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІС

8.1. Методи підвищення надійності ІС

Ефективність інформаційної системи в значній мірі залежить від рівня її надійності, в першу чергу від рівня її безвідмовності. Досвід експлуатації показує, що рівень надійності систем не завжди відповідає сучасним вимо­гам, тому дуже актуальною є проблема розробки методів, які б забезпечу­вали необхідні рівні характеристик надійності системи. Надійність системи можна підвищити, використовуючи різні методи. При цьому щоразу слід вибирати придатний метод з врахуванняям вартості, вагових, габаритних та інших характеристик системи.

Методи підвищення надійності можна класифікувати за сферою їх ви­користання (рисунок 8.1).

 

Рис. 8.1. Класифікація методів підвищення надійності

При високiй якостi обслуговування експлуатацiйна надiйнiсть ІС може пiдвищуватись в порiвняннi з прогнозованою на етапi проектування i виро­бництва.

Для пiдвищення надiйностi технiчних засобiв використовують такi ос­новнi методи:

        резервування;

        зменшення iнтенсивностi вiдмов;

        зменшення часу безвiдмовної роботи;

        зменшення середнього часу вiдновлення.

Резервування є одним із ефективних способів підвищення надійності технічної складової системи, але завжди пов'язане із збільшенням її габари­тів, маси, вартості.

Розглянемо класифікацію методів резервування (таблиця 8.1)

Таблиця 8.1. Класифікація методів резервування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака резервування

Метод резервування

За видом з'єднання основних і ре­зервних елементів

Загальне

Окреме

Змішане

Зі змінною структурою (динамічне)

За навантаженням резервних еле­ментів до їх включення

Навантажене

Недовантажене (полегшене)

Ненавантажене

Зі змінним навантаженням

За способом переключення основ­них і резервних елементів

3 ручним переключенням

3 напівавтоматичним переключенням

3 автоматичним переключенням

За наявністю відновлення елементів

Без відновлення

3 відновленням

За використовуваними параметра­ми системи

Інформаційне Структурне (апаратне, елементне) Функціональне Часове

Головними видами резервування є:

        апаратне (елементне);

        функцiональне;

        часове;

        iнформацiйне.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑