7.5.4. Ефективнiсть колективної дiяльностi

В складних системах технiка обслуговується, як правило, групами опера­торiв, об'єднаних спiльною метою управлiння. Хоча в таких системах окремi оператори i окремi їх групи виконують певнi завдання, процес управлiння си­стемою не можна розглядати як звичайну суму їх паралельної дiяльностi. Цей процес характеризується перш за все взаємозв'язком операторiв та їх взає­модiєю. Враховуючи це, виникає завдання вивчення не тiльки взаємодiї опе­ратора з технiкою, але i взаємодiї мiж операторами та їх групами.

Ефективнiсть складних систем та їх надiйнiсть суттєво залежать вiд уз­годженостi дiй операторiв i груп. В дослiдженнi групової дiяльностi об'єднуються зусилля iнженерної i соцiальної психологiї.

Пiд групою вважається сукупнiсть (спiльнiсть) людей, об'єднаних в просторi i часi, якi спiльно вирiшують те чи iнше завдання i мають безпосе­реднi чи опосередкованi з допомогою технiки контакти.

Залежно вiд складностi завдання та умов роботи може бути визначена оптимальна чисельнiсть групи, яка забезпечує найефективнiше виконання завдання. Ефективнiсть дiяльностi суттєво залежить не тiльки вiд чисель­ностi групи, але i вiд органiзацiї, розподiлу функцiй та взаємних зв'язкiв мiж її членами. Функцiональна структура групи залежно вiд вирiшуваних завдань та умов дiяльностi будується за принципом ланцюга, зiрки, кола, дерева чи сiтки.

Провiдна роль в груповiй дiяльностi операторiв належить iнформацiйним зв'язкам мiж членами групи, залежним вiд її функцiо­нальної органiзацiї. При аналiзi групової дiяльностi перш за все:

76

        оцiнюються iнформацiйнi зв'язки мiж операторами;

        виясняється   характер   зв'язкiв   (одностороннiй   чи   двостороннiйзв'язок);

        встановлюється рiвень iєрархiї управлiння, який займає оператор, iвизначається частота обмiну iнформацiєю мiж членами групи;

        виявляється вiдповiднiсть комплексу технiчних засобiв вимогам оп-тимальностi їх обслуговування операторами при вирiшеннi постав­лених задач.

Ефективнiсть групової дiяльностi залежить вiд знань, здiбностей, вмiнь i навикiв кожного члена. Разом з тим участь в груповiй дiяльностi збагачує знання кожного окремого працiвника, вдосконалює його здiбностi i навики.

Ефективнiсть групової дiяльностi не можна прогнозувати, спираючись тiльки на iндивiдуальнi психологiчнi якостi i характеристики, на данi, отриманi при iзольованому дослiдженнi iндивiдуальної дiяльностi операто­ра. Для цього необхiдно вивчати поведiнку кожного з операторiв в процесi їх групової дiяльностi, дослiджувати поведiнку групи в цiлому при змiнi дiяльностi i змiнi взаємних зв'язкiв.

Дослiдження показують, що навiть успiшне вирiшення завдання, як правило, супроводжується неоднаковим особистим внеском операторiв. Завжди можна вирiзнити людину, який направляє загальну стратегiю групи, в той час як iншi, не завжди навiть усвiдомлюючи це, пiдпорядковуються її керiвним дiям. При певних умовах кожен з операторiв може виступати в ролi лiдера.

Соцiальна психологiя вивчає взаємовiдносини мiж членами групи, групо­ву динамiку, проблему лiдера, психологiчну сумiснiсть членiв групи та iнш.

Групову дiяльнiсть операторiв дослiджують, використовуючи апарат теорiї iгр, теорiї масового обслуговування, моделювання на ЕОМ.

Таким чином, тiльки на основi всестороннього вивчення групових фак­торiв в їх взаємозв'язку можна зробити обгрунтованi прогнози про ефек­тивнiсть дiяльностi групи в тих чи iнших умовах.

Етапи пiдготовки ергономiчної складової IС повиннi мiстити:

        данi про персонал i обладнання з врахуванням умов iнженерної пси­хологiї;

        iнформацiю про кiлькiсть i квалiфiкацiю необхiдного персоналу;

        розробку методiв навчання персоналу;

        план навчань;

        збiр iнформацiї для навчально-тренувального обладнання;

        створення навчально-тренувального обладнання;

        технiчнi iнструкцiї i керiвництва;

        випробування i атестацiю персоналу.

Все це дасть можливість значно підвищити ефективність ІС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑