8.1.2.         Резервування функцiональне

Функцiональне резервування — резервування, при якому задана функцiя може виконуватись рiзними способами i технiчними засобами. Наприклад, функцiя передачi iнформацiї може виконуватись з використанням радiоканалiв, телеграфу, телефону та iнших засобiв зв'язку. Функцiональне резервування призначене для пiдвищення функцiональної надiйностi.

При використаннi функцiонального резервування ефективнiсть роботи в основному i резервних режимах, як правило, суттєво вiдрiзняється. Тому для оцiнки надiйностi системи з функцiональним резервуванням усередненi оцiнки безвiдмовностi (середнє напрацювання на вiдмову, середнiй ко­ефiцiєнт готовностi, ймовiрнiсть безвiдмовного стану) стають ма­лоiнформативними i не зовсiм придатними для використання. Найбiльш прийнятливi показники надiйностi в такому випадку — коефiцiєнт ефектив­ностi i набiр показникiв технiчної надiйностi (P(t), T, Кг) для кожного iз можливих працездатних станiв системи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑