8.2. Організація інформаційного фонду об'єкта управління

8.2.1. Iнформацiйна складова ефективності ІС

Iнформацiя — сукупнiсть чи набiр даних, що використовуються з пев­ною метою. Поняття iнформацiї звичайно передбачає наявнiсть двох об'єктiв — джерела i користувача.

Iнформацiйне забезпечення (IЗ) IС — сукупнiсть реалiзованих рiшень по об'єктах, розмiщенню i формах органiзацiї iнформацiї, що циркулює в ав­томатизованiй системi при її функцiонуваннi. Тобто, IЗ — це сукупнiсть да­них про економiчний об'єкт, способи їх представлення, зберiгання i пере­творення.

Потоком iнформацiї називається органiзований в межах iнформацiйної системи рух даних в певному напрямку при наявностi загального джерела i

84

загального приймача. Вивчення iнформацiйного потоку дозволяє будувати iнформацiйну модель системи i аналiзувати шлях формування та зв'язку вхiдних i вихiдних масивiв, структуру iнформацiйних зв'язкiв в системi.

Основне призначення IЗ — вчасно видавати системi управлiння, зокрема, особам, що приймають рiшення, достовiрну iнформацiю, необхiдну i доста­тню для прийняття оптимальних чи близьких до них управлiнських рiшень.

IС має справу не з самим об'єктом, а з iнформацiєю про нього. Тому ос­новна функцiя IЗ полягає у створеннi i веденнi динамiчної iнформацiйної моделi об'єкту, яка в кожен момент часу мiстить данi, якi вiдповiдають фа­ктичним значенням параметрiв з мiнiмально допустимою затримкою в часi. Цi данi повиннi видаватися кожному користувачу, якому вони необхiднi для прийняття рiшень. Вiдповiднiсть даних фактичним значенням пара­метрiв з заданою точнiстю є важливою характеристикою IЗ. Для його ре­алiзацiї застосовують спецiальнi методи контролю i забезпечення до­стовiрностi.

IЗ включає в себе:

        нормативно-довiдкову iнформацiю;

        необхiднi класифiкатори технiко-економiчної iнформацiї;

        масиви даних, необхiдних для розв'язку задач;

        унiфiкованi документи.

Всю сукупнiсть процесiв обробки iнформацiї можна роздiлити на три види:

        збiр, накопичення, зберiгання i поновлення даних;

        логiчне й аналiтичне перетворення;

        видача користувачам результуючої iнформацiї.

Розгляд кожного з цих процесiв дозволив сформулювати вимоги до проектування систем iнформацiйного забезпечення з точки зору оптималь­ного формування, рацiональної обробки i комплексного використання в си­стемi. Такими вимогами є:

1)       повнота — здатнiсть iнформацiйного масиву   вiдображати стан еко­номiчного об'єкту за всiма необхiдними для управлiння параметрами;

2)   ненадлишковiсть — побудова масиву мiнiмальної довжини, але зознакою повноти;

3)       достовiрнiсть — вiдповiднiсть вхiдних i нормативно-довiдкових данихреально протiкаючим процесам, забезпечення необхiдної точностi резуль­туючої iнформацiї;

4)   своєчаснiсть — здатнiсть проводити збiр i обробку вхiдної iнформацiїі видачу результуючих   даних у встановлені термiни, зумовленi режимомфункцiонування об'єкту управлiння.

85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑