2.2. Класифікація автоматизованих інформаційних систем

Таким чином, інформаційні системи можна класифікувати:

1. За рівнем або сферою діяльності - державні, територіальні (регіона­льні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ.

Державні ІС призначені для вирішення найважливіших народногоспо­дарських проблем країни. На базі використання обчислювальних комплек­сів та економіко-математичних методів в них складають перспективні та поточні плани розвитку країни, ведуть облік результатів та регулюють дія­льність окремих ланок народного господарства, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання тощо.

Центральне місце в мережі державних ІС належить автоматизованій си­стемі державної статистики (АСДС). Роль та місце АСДС в ієрархії управ­ління визначається тим, що вона є основним джерелом статистичної інфор­мації, необхідної для функціонування усіх державних та регіональних ІС.

Серед ІС, з якими взаємодіє АСДС, важливе місце належить автомати­зованій системі планових розрахунків (АСПР). АСПР функціонує при Мі­ністерстві економіки України і призначена для розробки народногосподар­ських планів та контролю за їх виконанням в умовах застосування засобів обчислювальної техніки для збору та обробки інформації.

Взаємодія АСДС та АСПР передбачає спільний аналіз соціально-економічних проблем розвитку народного господарства.

АСДС взаємодіє також з державною інформаційною системою фінансо­вих розрахунків (АСФР) при Міністерстві фінансів України.

АСФР призначена для автоматизації фінансових розрахунків на базі су­часної обчислювальної техніки з формування державного бюджету країни та контролю за його виконанням. При цьому вона використовує статистич­ну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запа­си та витрати фінансових ресурсів тощо.

Відомі й інші державні ІС: система обробки інформації з цін (АСОІ цін), система управління національним банком (АСУ банк), система обробки на­уково-технічної інформації (АСО НТІ) та ін.

Відповідно до рівня у системі державного управління виділяють галузе­ві, територіальні та міжгалузеві АІС, які водночас є системами організа­ційного управління, але вже більш високого рівня ієрархії.

Територіальні (регіональні) АІС призначені для управління адміністра­тивно-територіальними районами. Сюди належать ІС області, району, міс­та. Ці системи виконують роботи з обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності й видачі опе­ративних даних місцевим і керівним державним та господарським органам.

Діяльність територіальних систем спрямована на якісне виконання управлінських функцій у регіоні, формування звітності, видачу оператив­них відомостей місцевим державним і господарським органам.

Галузеві АІС функціонують у сферах промислового та агропромислово­го комплексів, у будівництві, на транспорті, вирішуючи завдання інформа­ційного обслуговування апарату управління відповідних відомств. Галузеві ІС управління призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. В них розв'язуються задачі інформаційного обслуговування апарату управління галузевих міністерств та їх підрозділів. Галузеві ІС від­різняються сферами застосування — промислова, непромислова, наукова.

Міжгалузеві АІС є спеціалізованими системами функціональних органів управління національною економікою (банківські, фінансові, статистичні та ін.). Маючи у своєму складі потужні обчислювальні комплекси, міжгалузеві багаторівневі АІС забезпечують розробку економічних і господарських про­гнозів, державного бюджету, здійснюють контроль результатів та регулюван­ня діяльності всіх ланцюгів, а також контроль наявності і розподілу ресурсів.

Інформаційні системи управління підприємствами (АСУП) або вироб­ничими об'єднаннями (АСУ ВО) — це системи із застосуванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для регулярного розв'язування задач управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.

2. За видами процесів - управління, проектування, дослідження, навчання.

Інформаційні системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станом технологічних процесів. АІС управління технологічними процесами — це людино-машинні системи, що забезпечують управління технологічними пристроями, верстатами, автоматичними лініями.

Перша й головна відмінність цих систем від всіх попередніх полягає пе­редусім у характері об'єкта управління - для АСУ ТП це різноманітні ма­шини, прилади, обладнання, а для державних, територіальних та інших АСУ - це колективи людей. Друга відмінність полягає у формі передачі ін­формації. Для АСУ ТП основною формою передачі інформації є сигнал, а в інших АСУ - документи.

АІС управління організаційно-технологічними процесами - багато­рівневі, ієрархічні системи, що поєднують у собі АІС управління технологі­чними процесами та АІС управління підприємствами.

АІС організаційного управління об'єктом призначені для автоматиза­ції функцій управлінського персоналу, обслуговують виробничо-господарські, соціально-економічні функціональні процеси, що реалізують­ся на всіх рівнях управління економікою, зокрема:

              банківські АІС;

              АІС фондового ринку;

              фінансові АІС;

              страхові АІС;

              податкові АІС;

              АІС митної служби;

              статистичні АІС;

              АІС промислових підприємств та організацій.

Основними функціями таких систем є оперативний контроль і регулю­вання, оперативний облік і аналіз, перспективне і оперативне планування, бухгалтерський облік, управління збутом і постачанням та розв'язок інших економічних та організаційних завдань.

Інтегровані АІС призначені для автоматизації всіх функцій управління фірмою і охоплюють весь цикл функціонування економічного об'єкта, по­чинаючи від науково-дослідних робіт, проектування, виготовлення, випус­ку та збуту продукції до аналізу експлуатації виробу.

Корпоративні АІС використовуються для автоматизації всіх функцій управління фірмою чи корпорацією, яка має територіальну відокремленість підрозділів, філій, відділів, офісів тощо.

АІС наукових досліджень забезпечують високу якість та ефективність міжгалузевих розрахунків і наукових дослідів. За методичну базу таких си­стем правлять економіко-математичні методи, за технічну — різноманітна обчислювальна техніка і технічні засоби для проведення експерименталь­них робіт з моделювання.

Як організаційно-технологічні системи, так і системи наукових дослі­джень можуть включати в себе системи автоматизованого проектування робіт (САПР). САПР використовуються для проектування деталей та вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування. Такі системи призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розробників нової техніки чи технології. Вони допомагають здійснювати:

              розробку нових виробів і технологій їх виробництва;

              різноманітні інженерні розрахунки;

              створення графічної документації (креслень, схем тощо);

              моделювання проектованих об'єктів;

              створення управлінських програм для верстатів із числовим про­грамним управлінням.

Навчальні АІС набувають значного поширення у підготовці спеціаліс­тів системи освіти, у підготовці та підвищенні кваліфікації працівників різ­них галузей.

3. За рівнем автоматизації процесів управління - інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтрим­ки прийняття рішень, інтелектуальні ІС.

Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на ІС на етапах збору та змістової обробки даних, розрізняють такі типи ІС: інфор­маційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-управляючі (управлінські), інтелектуальні інформаційні системи та системи підтримки прийняття рішень.

Інформаційно-пошукові системи (ІСП) орієнтовані на розв'язування за­дач пошуку інформації. Змістова обробка інформації у таких системах від­сутня.

В інформаційно-довідкових системах (ІДС) за результатами пошуку об­числюють значення арифметичних функцій.

Інформаційно-управляючі системи (відомі ще під назвою "автоматизо­вані системи організаційного управління") являють собою організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішення на основі автома­тизації інформаційних процесів у сфері управління. Ці системи призначені для автоматизованого розв'язування широкого кола задач управління.

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтрим­ки прийняття рішень та інформаційні системи, побудовані на штучному ін­телекті (інтелектуальні ІС).

СППР — це інтерактивна комп'ютерна система, яка призначена для під­тримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабоструктурова-них або неструктурованих проблем.

Інтерес до СППР, як перспективної галузі використання обчислювальної техніки та інструментарію підвищення ефективності праці у сфері управлін­ня економікою, постійно зростає. У багатьох країнах розробка та реалізація СППР перетворилася на частину бізнесу, яка швидко розвивається.

Штучний інтелект - це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих задач. Створенню інтелектуальних інформаційних систем сприяла розробка в теорії штучно­го інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. Ці моделі дають змогу формалі­зувати конкретні змістовні знання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються в них, тобто ввести в ЕОМ логіко-лінгвістичні моделі поряд з математичними. Логіко-лінгвістичні моделі (це семантичні мережі, фрейми, продукувальні системи) іноді об'єднуються терміном "програмно-апаратні засоби в системах штучного інтелекту".

Розрізняють три види інтелектуальних ІС:

              інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (системи типу "за-питання-відповідь"), які у процесі діалогу забезпечують взаємодію кінце­вих користувачів — непрограмістів з базами даних та знань професійнимимовами користувачів, близькими до природних;

              розрахунково-логічні системи, які дають змогу кінцевим користу­вачам, що не є програмістами та спеціалістами в галузі прикладної матема­тики, розв'язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використаннямскладних методів і відповідних прикладних програм;

              експертні    системи,    які    дають    змогу    проводити    ефективнукомп'ютеризацію областей, в яких знання можуть бути подані в експертнійописовій формі, але використання математичних моделей утруднене абонеможливе.

В економіці України найпоширенішими є експертні системи. Це сис­теми, які дають змогу на базі сучасних персональних комп'ютерів виявля­ти, нагромаджувати та коригувати знання з різних галузей народного гос­подарства (предметних областей).

4. За рівнем автоматизації інформаційних процесів - ручні ІС, автомати­зовані ІС, автоматичні ІС.

Ручні ІС характеризуються відсутністю сучасних технічних засобів об­робки інформації і виконанням всіх операцій людиною за заздалегідь роз­робленими методиками.

Автоматизовані ІС — людино-машинні системи, які забезпечують ав­томатизований збір, обробку і передачу інформації, необхідної для прийн­яття управлінських рішень в організаціях різного типу.

Автоматичні ІС характеризуються виконанням всіх операцій по обро­бці інформації автоматично, без участі людини, але залишають за людиною контрольні функції.

5. За ступенем централізації обробки інформації - централізовані ІС,децентралізовані ІС, інформаційні системи колективного використання.

Централізовані АІС - накопичення і обробка інформації здійснюється в єдиному центрі. Доступ до АІС може здійснюватись з одного або багатьох терміналів.

Децентралізовані АІС побудовані за автономним принципом. Кожна АІС певного рівня обслуговує певне коло користувачів. Прикладом може бути АІС державної статистики: АІС районного рівня обслуговує певний район, АІС обласного рівня - певну область і т.д. У разі необхідності інфо­рмація може бути отримана з будь-якого рівня.

АІС колективного користування характерна тим, що доступ до неї може

6. За ступенем інтеграції функцій - багаторівневі ІС з інтеграцією за рі­внями управління (підприємство-об'єднання, об'єднання — галузь і т.ін.), багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування тощо.

Однорівневі АІС — це інформаційні системи, які обслуговують окремі підрозділи управління чи виробництва. Наприклад, АІС фінансового відді­лу, АІС диспетчера виробництва.

До багаторівневих АІС з інтеграцією за функціями управління нале­жать, наприклад, бухгалтерські АІС, виробничі АІС, кадрові АІС тощо.

Прикладами багаторівневих АІС з інтеграцією за рівнями управління є загальнодержавні АІС, галузеві АІС, АІС підприємств тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑