ЛIТЕРАТУРА

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике /Семенов М. И., Трубилин И. Т., Лойко В. И., Барановская Т. П. - М.: Фина-нсы и статистика, 1999. -416 с.

2.       Информационные технологии управления: Учеб.пособие/ Под ред.Титоренко Г. А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 280 с.

3.       Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. По-номаренка В. С. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 544 с.

4.       Старик Д. Э. Как рассчитать эффективность инвестиций. - М.: АО"Финстатинформ", 1996. - 92 с.

5.       ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття.Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України. - 1995. - 32 с.

6.       ДСТУ 2940-94. Системи оброблення інформації. Керування процесамиоброблення даних. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України. -1995.-28 с.

7.       ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем.Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України. - 1995. - 20 с.

ДСТУ 2566-94. Засоби радіоелектронні. Надійність резервованих сис­тем. Загальні положення. - К.: Держстандарт України. - 1995. - 27 с.

8.       Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвес­тиций: Пер. с англ. - М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995. - 528 с.

9.       Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-ных проектов / Коссов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А. Г. - М.: ОАО"НПО" Изд-во "Экономика", 2000. - 421 с.

10.   Валяуга Э.,  Новицкас  Ю.  Экономическая  оценка программныхсредств. - Вильнюс: ЛитНИИНТИ, 1987. - 140 с.

11.       Кинг Д. Создание эффективного программного обеспечения: Пер. сангл.-М.: Мир, 1991.-288 с.

12.       Выпов Г. П., Саламатина Л. И. Конструирование и функционирова-ние программного обеспечения для АСУ. - К.: Наукова думка, 1990. - 156 с.

13.       Щураков В. В. Надежность программного обеспечения систем обра-ботки данных: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1987. - 272 с.

14.       Інформаційні системи в менеджменті: Навч.посібник/ Батюк А. Є.,Двуліт З. П., Обельовська К. М. та ін. - Львів: НУ "Львівська політехніка","Інтелект-Захід", 2004. - 520с.


-хДодаток А

 

X

У

X

У

X

У

X

У

0,00

1,000

0,40

0,670

0,80

0,449

3,00

0,050

0,01

0,990

0,41

0,664

0,81

0,445

3,10

0,045

0,02

0,980

0,42

0,657

0,82

0,440

3,20

0,041

0,03

0,970

0,43

0,650

0,83

0,436

3,30

0,037

0,04

0,961

0,44

0,644

0,84

0,432

3,40

0,033

0,05

0,951

0,45

0,638

0,85

0,427

3,50

0,030

0,06

0,942

0,46

0,631

0,86

0,423

3,60

0,027

0,07

0,932

0,47

0,625

0,87

0,419

3,70

0,025

0,08

0,923

0,48

0,619

0,88

0,415

3,80

0,022

0,09

0,914

0,49

0,613

0,89

0,411

3,90

0,020

0,10

0,905

0,50

0,606

0,90

0,407

4,00

0,0183

0,11

0,896

0,51

0,600

0,91

0,403

4,10

0,0166

0,12

0,887

0,52

0,595

0,92

0,399

4,20

0,0150

0,13

0,878

0,53

0,589

0,93

0,395

4,30

0,0136

0,14

0,869

0,54

0,583

0,94

0,391

4,40

0,0123

0,15

0,861

0,55

0,577

0,95

0,387

4,50

0,0111

0,16

0,852

0,56

0,571

0,96

0,383

4,60

0,0101

0,17

0,844

0,57

0,565

0,97

0,379

4,70

0,0091

0,18

0,835

0,58

0,560

0,98

0,375

4,80

0,0082

0,19

0,827

0,59

0,554

0,99

0,372

4,90

0,0074

0,20

0,819

0,60

0,549

1,00

0,368

5,00

0,0067

0,21

0,811

0,61

0,543

1,10

0,333

5,10

0,0061

0,22

0,803

0,62

0,538

1,20

0,302

5,20

0,0055

0,23

0,795

0,63

0,533

1,30

0,273

5,30

0,0050

0,24

0,787

0,64

0,527

1,40

0,247

5,40

0,0045

0,25

0,779

0,65

0,522

1,50

0,223

5,50

0,0041

0,26

0,771

0,66

0,517

1,60

0,202

5,60

0,0037

0,27

0,763

0,67

0,512

1,70

0,183

5,70

0,0033

0,28

0,756

0,68

0,507

1,80

0,165

5,80

0,0030

0,29

0,748

0,69

0,502

1,90

0,150

5,90

0,0027

0,30

0,741

0,70

0,497

2,00

0,135

6,00

0,0025

0,31

0,733

0,71

0,492

2,10

0,122

6,10

0,0022

0,32

0,726

0,72

0,487

2,20

0,111

6,20

0,0020

0,33

0,719

0,73

0,482

2,30

0,100

6,30

0,0018

0,34

0,712

0,74

0,477

2,40

0,091

6,40

0,0017

0,35

0,705

0,75

0,472

2,50

0,082

6,50

0,0015

0,36

0,698

0,76

0,468

2,60

0,074

6,60

0,0014

0,37

0,692

0,77

0,463

2,70

0,067

6,70

0,0012

0,38

0,684

0,78

0,458

2,80

0,061

6,80

0,0011

0,39

0,677

0,79

0,454

2,90

0,055

6,90

0,0010

0,40

0,670

0,80

0,449

3,00

0,050

7,00

0,0009

94

Додаток Б ГЛОСАРІЙ

Інформаційна система (ІС) - система, що організує пам'ять і маніпу­лювання інформацією про проблемну сферу.

Ефективність ІС - загальна властивість системи, що характеризує рі­вень (ступінь) її пристосованості до виконання поставлених задач.

Інформаційна технологія (ІТ) - методи оброблення інформації та ор­ганізаційно-управлінські концепції її формування і споживання, а також су­купність усіх видів інформаційної техніки; єдність процедур щодо збиран­ня, накопичення, зберігання, оброблення та передачі даних із застосуван­ням вибраного комплексу технічних засобів.

Структура ІС — характеристика внутрішнього стану системи, опис по­стійних зв'язків між її елементами.

Функціональна структура ІС - структура, елементами якої є підсис­теми (компоненти), функції ІС або її частини, а зв'язки між елементами — це потоки інформації, що циркулює між ними при функціонуванні ІС.

Технічна структура ІС - структура, елементами якої є обладнання комплексу технічних засобів ІС, а зв'язки між елементами відбивають ін­формаційний обмін.

Організаційна структура ІС - структура, елеметами якої є колективи людей та окремі виконавці, а зв'язки між елементами - інформаційні, суб-підрядності і взаємодії.

Документальна структура ІС - структура, елеметами якої є неподільні складові і документи ІС, а зв'язки між елементами — взаємодії, вхідності і субпідрядності.

Алгоритмічна структура ІС - алгоритми, зв'язки між якими реалізу­ються за допомогою інформаційних масивів.

Програмна структура ІС - елементами структури є програмні модулі, зв'язки між якими реалізуються у вигляді інформаційних масивів.

Інформаційна структура ІС - структура, елементами якої є форми іс­нування і подання інформації у системі, а зв'язки між ними - операції пере­творення інформації в системі.

Економічна інформація - сукупність відомостей (даних), які відбива­ють стан або визначають напрям змін і розвитку народного господарства та його ланок.

Функція ІС — сукупність дій інформаційної системи, яка спрямована на досягнення зазначеної мети.

95

Компонент (підсистема) ІС - частина ІС, що виділена за зазначеною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як одне ціле.

Організаційне забезпечення ІС - сукупність документів, що описують технологію функціонування ІС, методи вибору і застосування користувача­ми технологічних прийомів для одержання конкретних результатів при фу­нкціонуванні ІС.

Інформаційне забезпечення ІС - сукупність інформації, інформацій­них ресурсів, засобів та методів ведення усієї інформаційної бази — об'єкта управління.

Технічне забезпечення ІС - сукупність усіх технічних засобів, викори­стовуваних при функціонуванні комп'ютерної ІС.

Математичне забезпечення ІС — сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів розв'язування задач, які застосовуються в ІС.

Програмне забезпечення ІС - сукупність програм на носіях даних і програмних документів, які призначені для налагодження, функціонування і перевірки працездатності ІС.

Лінгвістичне забезпечення ІС - сукупність засобів і правил для фор­малізації природної мови, які використовуються при спілкуванні користу­вачів та експлуатаційного персоналу ІС з комплексом засобів автоматизації при функціонуванні ІС.

Правове забезпечення ІС - сукупність правових норм, які регламен­тують правові відносини при функціонуванні ІС та юридичний статус ре­зультатів такого функціонування.

Методичне забезпечення ІС — сукупність документів, які описують технологію функціонування ІС, методи вибору і застосування користувача­ми технологічних прийомів для одержання конкретних результатів при фу­нкціонуванні ІС.

Ергономічне забезпечення ІС - сукупність засобів і методів, які ство­рюють найсприятливіші умови праці людини в ІС, умови для взаємодії лю­дини і ЕОМ. (Сукупність реалізованих рішень в ІС по узгодженню психо­логічних, психофізіологічних, антропометричних, фізіологічних характери­стик і можливостей користувачів ІС з технічними характеристиками ком­плексу засобів автоматизації ІС та параметрами робочого середовища на робочих місцях персоналу ІС).

АРМ в інформаційній системі - програмно-технічний комплекс, при­значений для автоматизації діяльності зазначеного виду.

Автоматизація розрахунків - людино-машинне розв'язування еконо­мічних задач.

Показник ефективності ІС - міра або характеристика для оцінки ефек­тивності ІС.

96

Інформаційна база - сукупність впорядкованої інформації, яка викори­стовується при функціонуванні ІС.

Автоматизована система (АС) - система, яка складається з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності та реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

Сумісність АС — комплексна властивість двох чи більше АС, яка харак­теризує їх здатність взаємодіяти при функціонуванні.

Життєвий цикл АС — сукупність взаємозв'язаних процесів створення і послідовної зміни стану АС від формування початкових вимог до неї до за­кінчення експлуатації та утилізації комплексу засобів автоматизації АС.

Завадостійкість АС - властивість АС, яка характеризується здатністю виконувати свої функції в умовах впливу завад, зокрема від електромагніт­них полів.

Живучість АС — властивість АС, яка характеризується здатністю вико­нувати встановлений об'єм функцій в умовах впливу зовнішнього середо­вища та відмов компонентів системи в заданих межах.

Надійність АС — комплексна властивість АС зберігати в часі у встано­влених межах значення всіх параметрів, характеризуючих здатність АС ви­конувати свої функції в заданих режимах та умовах експлуатації.

Адаптивність АС — здатність АС змінюватись для збереження своїх експлуатаційних показників в заданих межах при змінах зовнішнього сере­довища.

Супровід ІС - діяльність по наданню послуг, необхідних для забезпе­чення стійкого функціонування чи розвитку системи.

Політика безпеки — формальний виклад правил, яких повинні дотри­муватися особи, що одержують доступ до корпоративних технологій та ін­формації.

Інформатизація — сукупність взаємопов'язаних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних та виробничих процесів, які спрямовані на задоволення інформаційних потреб окремих громадян і сус­пільства в цілому і які використовують для цього сучасні інформаційні тех­нології і автоматизовані інформаційні системи.

97

Навчально-методичне видання

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Ефективність інформаційних систем"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑