2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

2.1. Основні класифікаційні ознаки ІС

Інформаційні системи можуть значно різнитися за видами процесів управління, рівнем управління, сферою функціонування економічного об'єкту та його організації, типами об'єктів управління, ступенем автома­тизації управління, характером та обсягом розв'язуваних задач й іншими ознаками.

Загальноприйнятої класифікації ІС у даний час не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками, а саме:

              за рівнем або сферою діяльності;

              за рівнем автоматизації процесів управління;

              за рівнем автоматизації інформаційних процесів;

              за ступенем централізації обробки інформації;

              за ступенем інтеграції функцій;

              за видами процесів управління і т.ін.

Наприклад, автоматизовані інформаційні системи можуть бути класифі­ковані за такими ознаками:

1)        за сферою функціонування (АІС промисловості, АІС сільського гос­подарства, АІС транспорту, АІС зв'язку);

2)        за видами процесів управління (АІС управління технологічнимимпроцесами, АІС управління організаційно-технологічними процесами, АІСорганізаційного управління, АІС наукових досліджень, навчальні АІС);

3)        за рівнем у системі державного управління (галузеві АІС, територіа­льні АІС, міжгалузеві АІС).

Крім того, автоматизовані ІС можуть бути класифіковані за типом під­тримки, яку вони забезпечують організації. Системи першого класу (систе­ми забезпечення операцій) обробляють інформацію, що генерується та ви­користовується в ділових операціях. Вони поділяються на три групи:

              системи оброблення операцій, які реєструють та обробляють дані,одержані внаслідок ділових операцій, таких як продаж, закупівля або зміниу матеріально-виробничих запасах. Це може проводитись або способом па­кетного оброблення даних, або в масштабі реального часу;

              автоматизовані системи управління технологічними процесами(АСУ ТП), що приймають рішення з типових питань, таких як управліннявиробничим процесом;

              системи співробітництва на підприємстві, які використовуютькомп'ютерні мережі для забезпечення зв'язку, координації та співробітниц­тва відділів і робочих груп, що беруть участь у процесі.

Системи другого класу (системи забезпечення менеджменту) надають допомогу менеджерам у прийнятті рішень. Такі системи поділяють на види:

             інформаційні менеджерські системи - системи забезпечення мене­джменту, що виробляють заздалегідь визначені звіти, подають відображен­ня даних і результати вжитих заходів на періодичній основі або за запитом;

             системи підтримки прийняття рішень - ІС, які використовуютьмоделі прийняття рішень, БД й особисті міркування особи в кожному конк­ретному випадку для здійснення діалогового аналітичного процесу моделю­вання з тим, щоб ця особа прийняла певне рішення;

             управлінські ІС — це ІС з додатковими можливостями для управління,такими, як аналіз даних з використанням засобів підтримки прийняття рішень,економії праці та інструментарію підвищення особистої продуктивності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑