7.4.1. Оцiнка адаптивної надiйностi системи

Адаптивна надiйнiсть — властивiсть системи виконувати свої функцiї при їх змiнi в межах вимог, обумовлених розвитком системи управлiння об'єктом протягом заданого промiжку часу.

Цю характеристику важливо враховувати у зв'язку з об'єктивним хара­ктером змiни функцiй АIС в процесi її експлуатацiї. Адаптивна надiйнiсть є однiєю iз кiлькiсних мiр оцiнки адаптивностi АIС.

Адаптивна надiйнiсть оцiнює адекватнiсть проекту реальним умовам об'єкту управлiння на деякому часовому iнтервалi в процесi функцiонування. Адаптивна надiйнiсть є функцiєю вiдмов АIС. Пiд вiдмовою в даному випадку вважається факт неотримання користувачем результатiв розв'язку деякої задачi (комплексу задач) внаслiдок змiни її ха­рактеристик (вмiсту чи представлення iнформацiї, алгоритмiв розрахунку показникiв i т.д.).

Бiльшiсть АIС вiдносяться до класу вiдновлюваних систем, тому спра­ведливе твердження, що на них дiє два потоки — потiк вiдмов i потiк вiдновлень. Коефiцiєнт, який характеризує адаптивну надiйнiсть Ка, можна оцiнити наступним чином:

Ka = Tв /(Tв + Tвідн),

де Тв — середнiй час мiж вiдмовами; Твідн — середнiй час вiдновлення.

Коефiцiєнт адаптивної надiйностi досягає максимально можливого зна­чення при вiдповiдностi складу варiюючих характеристик системи управлiння складовi параметрiв налаштування використовуваних засобiв створення i модернiзацiї АIС.

Основна вiдмiннiсть функцiональної надiйностi вiд адаптивної полягає в тому, що перша з них визначається на основi оцiнки надiйностi елементiв системи, а друга обчислюється як ймовiрнiсть того, що АIС виконає свої функцiї, незважаючи на змiни, якi вiдбуваються на об'єктi управлiння. Разом цi двi характеристики дають досить повну iнформацiю про надiйнiсть АIС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑