7.2.3.         Методи забезпечення надiйностi ПЗ

Методи забезпечення надiйностi ПЗ подiляють на чотири групи:

        попередження помилок;

        виявлення помилок;

        виправлення помилок;

        стiйкiсть до помилок (забезпечення надiйностi ПЗ).

Кращий метод забезпечення надiйностi ПЗ полягає в тому, щоб не допу­скати появи помилок. У зв'язку з неможливiстю гарантувати вiдсутнiсть помилок у ПЗ основне значення у забезпеченнi надiйностi ПЗ мають мето­ди, якi грунтуються на припущеннi, що помилки у ПЗ завжди є. Метод по­передження помилок полягає в зменшеннi складностi ПЗ, полiпшеннi об­мiну, пiдвищеннi точностi при переходi, усуненнi помилок на кожному кроцi.

Метод виявлення помилок грунтується на впровадженнi засобiв вияв­лення помилок в основне ПЗ.

Метод виправлення помилок грунтується на тому, що помилки ПЗ по­виннi виправлятися самою системою.  Виправлення помилок полягає в

59

замiнi "зiпсованого" програмного модуля справним (подiбно резервуванню апаратних засобiв) або у вiдновленнi зiпсованих помилками даних ПЗ.

Група методiв забезпечення надiйностi ПЗ (стiйкiсть до помилок) забез­печує працездатнiсть ПЗ за наявностi помилок. Цi методи подiляють на три пiдгрупи:

         метод динамiчної надлишковостi;

         метод вiдступу;

         метод iзоляцiї.

Метод динамiчної надлишковостi збiжний з методом апаратного мажо-рування. Недолiком цього методу є те, що всi однаковi програмнi модулi можуть однаково "помилятися", а розробити по-рiзному побудованi одно­типнi програмнi модулi не завжди можна.

Метод вiдступу — це метод аварiйної зупинки, тобто коли в ПЗ виявля­ють помилку, то виконують особливий фрагмент програми, що забезпечує безаварiйне закiнчення всiх запрограмованих процесiв.

Метод iзоляцiї забезпечує живучiсть ПЗ за наявностi помилок, тобто вiдкликаються окремi вузли або канали системи з помилками у ПЗ.

Методи виявлення помилок, виправлення помилок та стiйкостi до по­милок потребують додаткових функцiй вiд самого ПЗ. Методи виправлення помилок та стiйкостi до помилок орiєнтованi на пристрої i системи, що працюють у реальному масштабi часу. Метод iзоляцiї помилок, як правило, застосовують у поєднаннi з апаратними методами пiдвищення надiйностi.

Програмними засобами можна усунути вiдмови (помилки) не тiльки ПЗ, а й апаратних засобiв. Наприклад, збої у пристрої можна усунути не тiльки мажоруванням чи з допомогою коректуючих кодiв, а й поєднуючи з про­грамними методами, як от:

1)      повторне виконання операцiй;

2)  вiдновлення пам'ятi;

3)      динамiчна змiна конфiгурацiї;

4)  вiдновлення файлiв;

5)      контрольна точка - рестарт;

6)      реєстрацiя помилок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑